top of page

วิธีไปเกาะเต่า Turtle Island

1.ไปที่เมือง Alberta แล้วเข้าบริเวณทางเข้าเมือง

Desktop 16-Oct-21 11-48-50 PM-741.png

2.เมื่อเข้าไปแล้วให้เดินไปทางวาปทางขวา

Desktop 16-Oct-21 11-49-06 PM-414.png

3.เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับลุงชื่อ Kamezizii ให้คุยแล้วเลือก จะไปที่เกาะนั้นได้ยังไง แล้วลุงจะบอกให้ไปหากะลาสีชื่อ Gotenburu ที่ท่าเรือ

Desktop 16-Oct-21 11-49-14 PM-731.png
Desktop 16-Oct-21 11-49-26 PM-643.png
Desktop 16-Oct-21 11-50-27 PM-812.png

4.เดินออกจากโรงแรมแล้วเดินทางไปที่ท่าเรือ แล้วไปคุยกับคนชื่อ Boat Man (Kamezizii) เลือก วิธีไปที่นั่น และเลือก Turtle Island ราคา 10,000 Zeny ก็จะสามารถเดินทางไปเกาะเต่าได้

Desktop 16-Oct-21 11-51-33 PM-962.png
Desktop 16-Oct-21 11-51-54 PM-114.png

Shining Plant วัตถุดิบที่ให้ความรู้สึกเปล่งประกาย

Desktop 16-Oct-21 11-51-58 PM-855.png

หลังจากนี้จะไปเกาะเต่าก็สามารถคุยตรงท่าเรือจ่าย 10,000 Zeny ก็ไปที่เกาะเต่าได้โดยไม่ต้องทำเควสแล้ว

Desktop 16-Oct-21 11-52-19 PM-890.png
bottom of page