top of page

Para Market

ให้เข้าไปยังห้อง Eden Group เพื่อคุยกับ NPC : Market Group Husler เขาจะนำทางเราไปยังตลาด Paramarket

Desktop 06-Nov-21 9-07-18 PM-353.png
Desktop 06-Nov-21 9-06-35 PM-989.png
Desktop 06-Nov-21 9-09-24 PM-503.png

จะมี NPC อยู่หลากหลาย เราสามารถเข้าไปคุยกับ NPC เหล่านั้นเพื่อดูรายการไอเท็มที่มีในเเต่ละวันได้ ทั้งหมดจะขายเป็นราคา Zeny

Desktop 06-Nov-21 9-09-43 PM-370.png
Desktop 06-Nov-21 9-11-28 PM-441.png

NPC บางตัวละครจะมีเวลากำหนดเฉพาะในการขายเท็มเท่านั้น

bottom of page