top of page

Edda bio

เงื่อนไข : ต้องเลเวล Base Lv. 170 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Edda bio

Old Glast Heim Challenge

เงื่อนไข : ต้องเลเวล Base Lv. 170 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Old Glast Heim Challenge

Fall Glast Heim

เงื่อนไข : ต้องเลเวล Base Lv. 130 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Fall Glast Heim

Bakonawa Lake

เงื่อนไข : ต้องเลเวล Base Lv. 120 ขึ้นไป และต้องผ่านเควส Bakonawa Extermination จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Bakonawa Lake

Buwaya Cave

เงื่อนไข : ต้องเลเวล Base Lv. 100 ขึ้นไป และต้องผ่านเควส Secret in the Woods  จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Buwaya Cave

Faceworms Nest

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 140 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Faceworms Nest

Geffen Magic Tournament

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 90 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนเท่านั้น

Geffen Magic Tournament

Ghost Palace

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 120 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนเท่านั้น

Ghost Palace

Horror Toy Factory

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 140 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Horror Toy Factory

Central Laboratory

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 135 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

เลขฐาน 2 จะต้องควบคุมสวิตช์ 8 ตัวที่อยู่ด้านหลังของ Senior Researcher


Switch 1 กรณี ON สวิตช์เลขฐาน 2 ตำแหน่ง 1 จะเพิ่มตัวเลข 128 ใน Main Switch


Switch 2 กรณี ON สวิตช์เลขฐาน 2 ตำแหน่ง 2 จะเพิ่มตัวเลข 64 ใน Main Switch


Switch 3 กรณี ON สวิตช์เลขฐาน 2 ตำแหน่ง 3 จะเพิ่มตัวเลข 32 ใน Main Switch


Switch 4 กรณี ON สวิตช์เลขฐาน 2 ตำแหน่ง 4 จะเพิ่มตัวเลข 16 ใน Main Switch


Switch 5 กรณี ON สวิตช์เลขฐาน 2 ตำแหน่ง 5 จะเพิ่มตัวเลข 8 ใน Main Switch


Switch 6 กรณี ON สวิตช์เลขฐาน 2 ตำแหน่ง 6 จะเพิ่มตัวเลข 4 ใน Main Switch


Switch 7 กรณี ON สวิตช์เลขฐาน 2 ตำแหน่ง 7 จะเพิ่มตัวเลข 2 ใน Main Switch


Switch 8 กรณี ON สวิตช์เลขฐาน 2 ตำแหน่ง 8 จะเพิ่มตัวเลข 1 ใน Main Switch

Central Laboratory

Malangdo Culvert

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 90 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Malangdo Culvert

Nightmare Jitterbug

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 120 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Nightmare Jitterbug

Old Glast Heim

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 130 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Old Glast Heim

Sara Memory

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 99 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Sara Memory

Sky Fortress

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 145 ขึ้นไป และต้องผ่านเควส 16.1 Royal Ban Quest จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Sky Fortress

Bangungot Hospital 2F

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 100 ขึ้นไป และต้องผ่านเควส Bangungot Hospital จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Bangungot Hospital 2F

Sarah and Fenrir

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 145 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Sarah and Fenrir

Bios Island

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 160 ขึ้นไป และต้องผ่านเควส Dimensional Travel จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Bios Island

Mors Cave

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 160 ขึ้นไป และต้องผ่านเควส Bios Island จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Mors Cave

Temple of the Demon God

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 160 ขึ้นไป และต้องผ่านเควส Dimensional Travel, Bios of Isle เเละ Morse Cave

จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Temple of the Demon God

Airship Assault

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 125 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนเท่านั้น

Airship Assault

Charleston Crisis

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 130 ขึ้นไป และต้องผ่านเควส Verus City จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Charleston Crisis

Octopus Cave

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 1 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Octopus Cave

Devil's Tower

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 130 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 1 คนขึ้นไป

Devil's Tower

Sealed Shrine

เงื่อนไข: ต้องเลเวล Base Lv. 75 ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในปาร์ตี้: 2 คนขึ้นไป

Sealed Shrine
bottom of page