top of page
Dragon Knight

Dragon Knight

Dragon-Knight-All.png

Servant Weapon

เลเวลสูงสุด : 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : สนับสนุน
เป้าหมาย : ตัวเอง
ฟื้น AP : เลเวลของสกิล x 6
คำบรรยาย : เรียกอาวุธเวทมนตร์ออกมา เมื่อทำการโจมตีแบบธรรมดา อาวุธเหล่านี้จะถูกใช้โจมตีเป้าหมายตามเราด้วยสามารถเรียกได้สูงสุด 5 อัน อาวุธจะถูกสร้างใหม่เร็วขึ้นตามเลเวลของสกิลเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้ สกิลนี้มีโอกาสติด critical โอกาสติดเท่ากับค่า Cri ของตัวละครผลเพิ่มความแรง critical เป็นเปอร์เซนต์ จะส่งผลแค่ครึ่งหนึ่ง
_
[Level 1] : 200% Atk / ระยะเวลา 30 วินาที
[Level 2] : 250% Atk / ระยะเวลา 60 วินาที
[Level 3] : 300% Atk / ระยะเวลา 90 วินาที
[Level 4] : 350% Atk / ระยะเวลา 120 วินาที
[Level 5] : 400% Atk / ระยะเวลา 150 วินาที

Servant Weapon-Sign

เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Servant Weapon level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : สนับสนุน
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : สกิลนี้จะใช้อาวุธเวทมนตร์ในการใช้งานปักอาวุธเวทมนตร์ลงบนเป้าหมายเพื่อทำสัญลักษณ์ไว้สำหรับใช้สกิล  ServantWeapon-Phantom และ Servant Weapon-Demolition
_
[Level 1] : ระยะเวลาของสัญลักษณ์ 2 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลาของสัญลักษณ์ 4 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลาของสัญลักษณ์ 6 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลาของสัญลักษณ์ 8 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลาของสัญลักษณ์ 10 วินาที

Servant Weapon-Phantom

เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Servant Weapon level 5, Servant Weapon-Sign level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : สกิลนี้จะใช้อาวุธเวทมนตร์ในการใช้งานพุ่งเข้าหาเป้าหมายที่เล็งไว้ ซึ่งต้องเป็นเป้าหมายที่อยู่ในระยะ 7 x 7 ช่องรอบเป้หมายที่ถูกทำสัญลักษณ์ด้วย Servant Weapon-Sign ไว้ และสร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้เท่ากับจำนวนอาวุธเวทมนตร์ที่ถูกใช้

ใส่เป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ ในระยะ 5 x 5 ช่อง มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ pitch-darknessเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้ สกิลนี้มีโอกาสติด critical โอกาสติดเท่ากับค่า Cri ของตัวละคร
ผลเพิ่มความแรง critical เป็นเปอร์เซนต์ จะส่งผลแค่ครึ่งหนึ่ง
_
[Level 1] : 200% Atk / โอกาสติดสถานะผิดปกติ : 40%
[Level 2] : 300% Atk / โอกาสติดสถานะผิดปกติ : 50%
[Level 3] : 400% Atk / โอกาสติดสถานะผิดปกติ : 60%
[Level 4] : 500% Atk / โอกาสติดสถานะผิดปกติ : 70%
[Level 5] : 600% Atk / โอกาสติดสถานะผิดปกติ : 80%

Servant Weapon-Demolition

เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Servant Weapon-Phantom level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : ร่ายทันที
คำบรรยาย : สกิลนี้จะใช้อาวุธเวทมนตร์ในการใช้งาน
ใช้อาวุธเวทมนตร์ทั้งหมดที่มี สร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้เท่ากับจำนวนอาวุธเวทมนตร์ที่ถูกใช้ ใส่เป้าหมายทุกตัวที่อยู่ในระยะ 13 x 13 ช่องรอบตัวผู้ใช้ โดยต้องเป็นเป้าหมายที่ป้าหมายที่ถูกทำสัญลักษณ์ด้วย Servant Weapon-Sign ไว้ และได้ดาบเวทมนตร์คืนมา เท่ากับจำนวนเป้าหมายที่โดนโจมตีเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้ สกิลนี้มีโอกาสติด critical โอกาสติดเท่ากับค่า Cri ของตัวละครผลเพิ่มความแรง critical เป็นเปอร์เซนต์ จะส่งผลแค่ครึ่งหนึ่ง
_
[Level 1] : 150% Atk
[Level 2] : 300% Atk
[Level 3] : 450% Atk
[Level 4] : 600% Atk
[Level 5] : 750% Atk

Charging Pierce

เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Hundred Spears level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : สนับสนุน
เป้าหมาย : ร่ายทันที
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือหอกหรือดาบสองมือเท่านั้นเมื่อผู้ใช้ ใช้สกิล Pierce, Clashing Spiral, Hundred Spears หรือ Madness Crusher ในช่วงเวลาของสกิลนี้จะได้รับ
charging counter มีระยะเวลา 5 วินาที ผลของสกิลจะถูกยกเลิกไม่สะสม charging counter ภายใน 5 วินาที charging counter สามารถสะสมได้ 10 stack เมื่อครบ 10 stack ความแรงของ Hundred Spears level 5 Pierce, Clashing Spiral, Hundred Spears และ Madness Crusher จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
_
[Level 1] : ระยะเวลา 90 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา 100 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา 110 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา 120 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา 130 วินาที
[Level 6] : ระยะเวลา 140 วินาที
[Level 7] : ระยะเวลา 150 วินาที
[Level 8] : ระยะเวลา 160 วินาที
[Level 9] : ระยะเวลา 170 วินาที
[Level 10] : ระยะเวลา 180 วินาที

Two Hand Defending

เลเวลสูงสุด : 10
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เมื่อถือดาบสองมือ หอกสองมือหรือขวานสองมือ ลดความเสียหายทางกายภาพจากศัตรู ขึ้นอยู่กับขนาดของศัตรูที่โจมตี
_
[Level 1] : ขนาดเล็ก : 1% / ขนาดกลาง : 2% / ขนาดใหญ่ : 3%.
[Level 2] : ขนาดเล็ก : 2% / ขนาดกลาง : 3% / ขนาดใหญ่ : 5%.
[Level 3] : ขนาดเล็ก : 3% / ขนาดกลาง : 5% / ขนาดใหญ่ : 7%.
[Level 4] : ขนาดเล็ก : 4% / ขนาดกลาง : 6% / ขนาดใหญ่ : 9%.
[Level 5] : ขนาดเล็ก : 5% / ขนาดกลาง : 8% / ขนาดใหญ่ : 10%.
[Level 6] : ขนาดเล็ก : 6% / ขนาดกลาง : 9% / ขนาดใหญ่ : 12%.
[Level 7] : ขนาดเล็ก : 7% / ขนาดกลาง : 11% / ขนาดใหญ่ : 13%.
[Level 8] : ขนาดเล็ก : 8% / ขนาดกลาง : 12% / ขนาดใหญ่ : 15%.
[Level 9] : ขนาดเล็ก : 9% / ขนาดกลาง : 14% / ขนาดใหญ่ : 16%.
[Level 10] : ขนาดเล็ก : 10% / ขนาดกลาง : 15% / ขนาดใหญ่ : 18%.

Hack and Slasher

เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Two Hand Defending level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย :  สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือดาบสองมือหรือหอกสองมือเท่านั้นสับเป้าหมาย 1 เป้าหมายแล้วตามด้วยการฟันอาวุธไปรอบ ๆ เพื่อสร้างความเสียหายทางกายภาพระยะไกลต่อศัตรูโดยรอบหากใช้ดาบสองมือ เพิ่มความแรงของความเสียหายแบบสับขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้หากใช้หอกสองมือ เพิ่มความแรงของความเสียหายแบบฟันขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW

ของผู้ใช้
_
[Level 1] : ความเสียหายแบบสับ : 620% Atk / ความเสียหายแบบฟัน : 620% Atk / ระยะแสดงผลของการฟัน : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : ความเสียหายแบบสับ : 840% Atk / ความเสียหายแบบฟัน : 840% Atk / ระยะแสดงผลของการฟัน : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : ความเสียหายแบบสับ : 960% Atk / ความเสียหายแบบฟัน : 960% Atk / ระยะแสดงผลของการฟัน : 3 x 3 ช่อง
[Level 4] : ความเสียหายแบบสับ : 1080% Atk / ความเสียหายแบบฟัน : 1080% Atk / ระยะแสดงผลของการฟัน : 3 x 3 ช่อง
[Level 5] : ความเสียหายแบบสับ : 1200% Atk / ความเสียหายแบบฟัน : 1200% Atk / ระยะแสดงผลของการฟัน : 5 x 5 ช่อง
[Level 6] : ความเสียหายแบบสับ : 1320% Atk / ความเสียหายแบบฟัน : 1320% Atk / ระยะแสดงผลของการฟัน : 5 x 5 ช่อง
[Level 7] : ความเสียหายแบบสับ : 1440% Atk / ความเสียหายแบบฟัน : 1440% Atk / ระยะแสดงผลของการฟัน : 5 x 5 ช่อง
[Level 8] : ความเสียหายแบบสับ : 1560% Atk / ความเสียหายแบบฟัน : 1560% Atk / ระยะแสดงผลของการฟัน : 5 x 5 ช่อง
[Level 9] : ความเสียหายแบบสับ : 1680% Atk / ความเสียหายแบบฟัน : 1680% Atk / ระยะแสดงผลของการฟัน : 7 x 7 ช่อง
[Level 10] : ความเสียหายแบบสับ : 1800% Atk / ความเสียหายแบบฟัน : 1800% Atk / ระยะแสดงผลของการฟัน : 7 x 7 ช่อง

Dragonic Aura

เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Charging Pierce level 10, Dragon Breath level 10, Dragon Breath - Water level 10
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ใช้ AP : 150
คำบรรยาย : โจมตีเป้าหมาย 1 เป้าหมายด้วยความเสียหายระยะไกลอย่างรุนแรง เพิ่มความแรงของสกิล Dragon Breath,

Dragon Breath - Water damage และ Hundred Spears เป็นเวลา 300 วินาทีเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้

และค่า POW ของผู้ใช้เพิ่มความแรงของสกิลนี้หากเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์เผ่ากึ่งมนุษย์หรือเผ่าเทพ
_
[Level 1] : 950% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์และเผ่าเทพ : 1400% Atk
[Level 2] : 1900% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์และเผ่าเทพ : 2800% Atk
[Level 3] : 2850% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์และเผ่าเทพ : 4200% Atk
[Level 4] : 3800% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์และเผ่าเทพ : 5600% Atk
[Level 5] : 4750% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์และเผ่าเทพ : 7000% Atk
[Level 6] : 5700% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์และเผ่าเทพ : 8400% Atk
[Level 7] : 6650% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์และเผ่าเทพ : 9800% Atk
[Level 8] : 7600% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์และเผ่าเทพ : 11200% Atk
[Level 9] : 8550% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์และเผ่าเทพ : 12600% Atk
[Level 10] : 9500% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์และเผ่าเทพ : 14000% Atk

Madness Crusher
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Charging Pierce level 5, Hack and Slasher level 10
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 2
คำบรรยาย :  สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือหอกสองมือหรือดาบสองมือเท่านั้นโจมตีเป้าหมาย 1 เป้าหมายด้วยการโจมตีทางกายภาพ

ระยะไกล และสร้างความเสียหายต่อศัตรูรอบเป้าหมายเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้, ค่า POW ของผู้ใช้และ

น้ำหนักของอาวุธ
_
[Level 1] : 450% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 900% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 3] : 1350% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 1800% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 5] : 2250% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง

Vigor
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Servant Weapon-Demolition level 3, Storm Slash level 5
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : สนับสนุน
เป้าหมาย : ตัวเอง
ใช้ AP : 150
คำบรรยาย : เพิ่มพลังโจมตีแบบธรรมดาในช่วงเวลาของสกิลเสีย HP จำนวนหนึ่งเมื่อโจมตี และเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อ

มอนสเตอร์เผ่ากึ่งมนุษย์หรือเผ่าเทพ 50%
_
[Level 1] : ระยะเวลา : 30 วินาที / เสีย HP : 15
[Level 2] : ระยะเวลา : 60 วินาที / เสีย HP : 14
[Level 3] : ระยะเวลา : 90 วินาที / เสีย HP : 12
[Level 4] : ระยะเวลา : 120 วินาที / เสีย HP : 11
[Level 5] : ระยะเวลา : 150 วินาที / เสีย HP : 9
[Level 6] : ระยะเวลา : 180 วินาที / เสีย HP : 8
[Level 7] : ระยะเวลา : 210 วินาที / เสีย HP : 6
[Level 8] : ระยะเวลา : 240 วินาที / เสีย HP : 5
[Level 9] : ระยะเวลา : 270 วินาที / เสีย HP : 3
[Level 10] : ระยะเวลา : 300 วินาที / เสีย HP : 2

Storm Slash
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Two Hand Defending level 10, Hack and Slasher level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 1
คำบรรยาย :  สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือดาบสองมือหรือขวานสองมือเท่านั้น
กระหน่ำโจมตีเป้าหมายด้วยความเสียหายทางกายภาพระยใกล้จำนวนหลายครั้ง ความแรงเพิ่มขึ้น 2 เท่าหากอยู่ในผลของรูน

Giant Growth เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้ สกิลนี้มีโอกาสติด critical โอกาสติดเท่ากับ

ค่า Cri ของตัวละครผลเพิ่มความแรง critical เป็นเปอร์เซนต์ จะส่งผลแค่ครึ่งหนึ่ง
_
[Level 1] : 120% Atk / โจมตี 1 ครั้ง.
[Level 2] : 240% Atk / โจมตี 2 ครั้ง.
[Level 3] : 360% Atk / โจมตี 3 ครั้ง.
[Level 4] : 480% Atk / โจมตี 4 ครั้ง.
[Level 5] : 600% Atk / โจมตี 5 ครั้ง.

Arch Mage

Arch Mage

Arch-Mage-All.png

Deadly Projection
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Mystery Illusion level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : ทำให้ช่องในร่างกายของเป้าหมายค่อย ๆ เสื่อมสภาพลงยกเลิกความสามารถในการป้องกันเวทมนตร์ของเป้าหมายชั่วขณะหนึ่งและสร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุผีดิบใส่เป้าหมายเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 600% Matk / ระยะเวลา 4 วินาที
[Level 2] : 1200% Matk / ระยะเวลา 5 วินาที
[Level 3] : 1800% Matk / ระยะเวลา 6 วินาที
[Level 4] : 2400% Matk / ระยะเวลา 7 วินาที
[Level 5] : 3000% Matk / ระยะเวลา 8 วินาที


Destructive Hurricane
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Tornado Storm level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : ทุกเป้าหมายในระยะ
คำบรรยาย : สร้างลมพายุอันรุนแรงในพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุลมต่อทุกเป้าหมายในพื้นที่นั้น

เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้ผลของสกิลจะเปลี่ยนไปตามเลเวลของสกิล Climax ที่ใช้งาน
Climax เลเวล 1 : เพิ่มการโจมตีอีก 1 ครั้ง ความแรง 500% Matk ธาตุลม
Climax เลเวล 2 : เพิ่มผลการกระเด็น 2 ช่อง
Climax เลเวล 3 : เพิ่มความแรงของสกิล 100%
Climax เลเวล 4 : สกิลจะไม่สร้างความเสียหาย แต่จะทำให้ผู้ใช้ได้รับ Matk + 100 และเพิ่มความแรงของเวทมนตร์ธาตุลม 30%

เป็นเวลา 900 วินาที
Climax เลเวล 5 : เพิ่มระยะของสกิลเป็น 19 x 19 ช่อง และเพิ่มความของสกิล 70%
_
[Level 1] : 1600% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 2] : 3200% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 3] : 4800% Matk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 4] : 6400% Matk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 5] : 8000% Matk / ระยะแสดงผล : 11 x 11 ช่อง


Rain of Crystal
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Frost Misty level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : ทุกเป้าหมายในระยะ
คำบรรยาย : เรียกฝนที่สร้างจากสะเก็ดน้ำแข็งลงในพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุน้ำต่อทุกเป้าหมายในพื้นที่นั้น
เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 150% Matk / ระยะแสดงผล : 11 x 11 ช่อง
[Level 2] : 300% Matk / ระยะแสดงผล : 13 x 13 ช่อง
[Level 3] : 450% Matk / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 4] : 600% Matk / ระยะแสดงผล : 17 x 17 ช่อง
[Level 5] : 750% Matk / ระยะแสดงผล : 19 x 19 ช่อง


Mystery Illusion
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Hell Inferno level 3, Soul Vulcan Strike level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
คำบรรยาย : เรียกเวทมนตร์ลึกลับลงบนพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายธาตุความมืดใส่เป้าหมายในระยะของสกิลเพิ่มความแรง

ของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 250% Matk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 2] : 500% Matk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 3] : 750% Matk / ระยะแสดงผล : 11 x 11 ช่อง
[Level 4] : 1000% Matk / ระยะแสดงผล : 11 x 11 ช่อง
[Level 5] : 1250% Matk / ระยะแสดงผล : 13 x 13 ช่อง


Violent Quake
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Strantum Tremor level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
คำบรรยาย : เรียกแผ่นดินไหวขึ้นมาจากพื้น ก้อนหินจะสุ่มผุดขึ้นมาบนพื้นที่ในช่วงเวลาของสกิลก้อนหินจะสร้างความเสียหาย

ทางเวทมนตร์ธาตุดินใส่เป้าหมายที่อยู่ในระยะ 7 x 7 ช่องเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
ผลของสกิลจะเปลี่ยนไปตามเลเวลของสกิล Climax ที่ใช้งาน
Climax เลเวล 1 : ความแรงของสกิลลดลง แต่ก้อนหิน 2 ก้อนจะโจมตีพร้อม ๆ กัน
Climax เลเวล 2 : เพิ่มระยะการโจมตีของก้อนหินเป็น 9 x 9 ช่อง
Climax เลเวล 3 : เพิ่มความแรงของสกิล 100%
Climax เลเวล 4 : สกิลจะไม่เรียกก้อนหินออกมา แต่จะทำให้เป้าหมายทุกตัวที่อยู่ในระยะของแผ่นดินไหว ได้รับความเสียหายจากธาตุดินแรงขึ้น 100% เป็นเวลา 30 วินาที
Climax เลเวล 5 : ระยะของสกิลเหลือ 7 x 7 ช่อง
_
[Level 1] : 120% Matk / จำนวนก้อนหินที่ขึ้นมา : 4 / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 2] : 240% Matk / จำนวนก้อนหินที่ขึ้นมา : 8 / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 3] : 360% Matk / จำนวนก้อนหินที่ขึ้นมา : 12 / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 4] : 480% Matk / จำนวนก้อนหินที่ขึ้นมา : 16 / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 5] : 600% Matk / จำนวนก้อนหินที่ขึ้นมา : 20 / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง


Soul Vulcan Strike
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Soul Expansion level 5, Two Hand Staff Mastery level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : ยิง Soul Stirke ที่รุนแรงใส่เป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้

และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 180% Matk / จำนวน hit : 3 hit / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 360% Matk / จำนวน hit : 4 hit / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 3] : 540% Matk / จำนวน hit : 5 hit / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 4] : 720% Matk / จำนวน hit : 6 hit / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 5] : 900% Matk / จำนวน hit : 7 hit / ระยะแสดงผล : 11 x 11 ช่อง


Strantum Tremor
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Sienna Execrate level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
คำบรรยาย : สั่นสะเทือนพื้นดิน สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุดินใส่เป้าหมายที่อยู่ในระยะเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีก

ตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 250% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 2] : 500% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 3] : 750% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 4] : 1000% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 5] : 1250% Matk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง


All Bloom
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Floral Flare Road level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
คำบรรยาย : สร้างสวนดอกไม้แห่งเพลิงขึ้นบนพื้น ช่อดอกไม้เพลิงจะสุ่มระเบิดบนพื้นที่ในช่วงเวลาของสกิลการระเบิดสร้าง

ความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุไฟใส่เป้าหมายที่อยู่ในระยะ 7 x 7 ช่องเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้

และค่า SPL ของผู้ใช้ผลของสกิลจะเปลี่ยนไปตามเลเวลของสกิล Climax ที่ใช้งาน
Climax เลเวล 1 : ช่อดอกไม้เพลิงจะปรากฎเร็วขึ้น 2 เท่า
Climax เลเวล 2 : ความแรงของสกิลลดลง แต่ช่อดอกไม้เพลิง 2 ช่อจะโจมตีพร้อม ๆ กัน
Climax เลเวล 3 : เพิ่มความแรงของสกิล 100%
Climax เลเวล 4 : สกิลจะไม่เรียกช่อดอกไม้เพลิงออกมา แต่จะทำให้เป้าหมายทุกตัวที่อยู่ในระยะของสวนดอกไม้ ได้รับความเสียหายจากธาตุไฟแรงขึ้น 100% เป็นเวลา 30 วินาที
Climax เลเวล 5 : หลังจากช่อดอกไม้เพลิงระเบิดจนหมด สร้างความเสียหาย 7000% Matk ธาตุไฟ ใส่ทุกเป้าหมายในระยะของสวนดอกไม้
_
[Level 1] : 100% Matk / จำนวนช่อดอกไม้เพลิง : 4 / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 2] : 200% Matk / จำนวนช่อดอกไม้เพลิง : 8 / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 3] : 300% Matk / จำนวนช่อดอกไม้เพลิง : 12 / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 4] : 400% Matk / จำนวนช่อดอกไม้เพลิง : 16 / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 5] : 500% Matk / จำนวนช่อดอกไม้เพลิง : 20 / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง


Crystal Impact
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Rain of Crystal level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : ทุกเป้าหมายในระยะ
คำบรรยาย : สร้างคลื่นพลังแห่งน้ำอันรุนแรงจากพื้นดิน สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุน้ำใส่เป้าหมายที่อยู่ในระยะโจมตี

เป้าหมายที่โดนโจมตีจากสกิลนี้จะได้รับความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุน้ำอีกครั้งตามมาหลังจากนั้นเพิ่มความแรงของสกิล

ขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้ผลของสกิลจะเปลี่ยนไปตามเลเวลของสกิล Climax ที่ใช้งาน
Climax เลเวล 1 : ผู้ใช้และเพื่อนที่อยู่ในระยะของสกิลจะได้รับความเสียหายจากธาตุน้ำลดลง 30%, Def + 300, Mdef + 100 และเพิ่มความแรงของเวทมนตร์ธาตุน้ำ 30% เป็นเวลา 900 วินาที
Climax เลเวล 2 : เพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีของคลื่นน้ำแข็งอีก 1 ครั้ง
Climax เลเวล 3 : เพิ่มความแรงของคลื่นน้ำแข็ง 50%
Climax เลเวล 4 : ลดความแรงของคลื่นน้ำแข็ง แต่ความแรงของความเสียหายที่ตามมาทีหลัง เพิ่มขึ้น 150%
Climax เลเวล 5 : เพิ่มระยะโจมตีของคลื่นน้ำแข็งเป็นทั้งจอ และความเสียหายที่ตามมาทีหลัง จะมีระยะการโจมตี 5 x 5 ช่อง
_
[Level 1] : 800% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 2] : 1600% Matk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 3] : 2400% Matk / ระยะแสดงผล : 11 x 11 ช่อง
[Level 4] : 3200% Matk / ระยะแสดงผล : 13 x 13 ช่อง
[Level 5] : 4000% Matk / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง


Tornado Storm
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Chain Lightning level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
คำบรรยาย : เรียกพายุหมุนที่เต็มไปด้วยพลังสายฟ้าลงบนพื้นสร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุลมใส่เป้าหมายที่อยู่ในระยะโจมตี
เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 90% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 2] : 180% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 3] : 270% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 4] : 360% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 5] : 450% Matk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง


Two Hand Staff Mastery
เลเวลสูงสุด : 10
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เมื่อถือคทาสองมือ เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์
_
[Level 1] : Matk + 1%.
[Level 2] : Matk + 2%.
[Level 3] : Matk + 3%.
[Level 4] : Matk + 4%.
[Level 5] : Matk + 5%.
[Level 6] : Matk + 6%.
[Level 7] : Matk + 7%.
[Level 8] : Matk + 8%.
[Level 9] : Matk + 9%.
[Level 10] : Matk + 10%.


Floral Flare Road
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Crimson Rock level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
คำบรรยาย : เรียกกลีบดอกไม้แห่งไฟในทิศทางที่ผู้ใช้หันหน้าอยู่สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุไฟใส่เป้าหมายที่เดินเข้ามา

ในพื้นที่ของสกิลเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 200% Matk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 400% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 3] : 600% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 4] : 800% Matk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 5] : 1000% Matk / ระยะแสดงผล : 11 x 11 ช่อง


Astral Strike
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Comet level 5, Mystery Illusion level 3, Deadly Projection level 3
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
ใช้ AP : 150
คำบรรยาย : เรียกอุกกาบาตลงบนพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ไร้ธาตุใส่เป้าหมายที่อยู่ในระยะโจมตี

ตามด้วยความเสียหายทางเวทมนตร์ไร้ธาตุอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาของสกิลเพิ่มความแรงของสกิลนี้หากเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์

เผ่าผีดิบหรือเผ่ามังกรเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 500% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าผีดิบและเผ่ามังกร : 1100% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 2] : 1000% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าผีดิบและเผ่ามังกร : 2200% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 3] : 1500% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าผีดิบและเผ่ามังกร : 3300% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 2000% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าผีดิบและเผ่ามังกร : 4400% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 5] : 2500% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าผีดิบและเผ่ามังกร : 5500% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 6] : 3000% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าผีดิบและเผ่ามังกร : 6600% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 7] : 3500% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าผีดิบและเผ่ามังกร : 7700% Matk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 8] : 4000% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าผีดิบและเผ่ามังกร : 8800% Matk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 9] : 4500% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าผีดิบและเผ่ามังกร : 9900% Matk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 10] : 5000% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าผีดิบและเผ่ามังกร : 11000% Matk / ระยะแสดงผล : 11 x 11 ช่อง


Climax
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Tetra Vortex level 5, Two Hand Staff Mastery level 3
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : ตัวเอง
ใช้ AP : 200
คำบรรยาย : ทำให้ผลของสกิลบางสกิลเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปเป็นเวลา 300 วินาทีผลของสกิลจะแตกต่างออกไป

ขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล Climax ที่ใช้
_
[Level 1] : ได้รับผลของ Climax level 1
[Level 2] : ได้รับผลของ Climax level 2
[Level 3] : ได้รับผลของ Climax level 3
[Level 4] : ได้รับผลของ Climax level 4
[Level 5] : ได้รับผลของ Climax level 5


Rock Down
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Strantum Tremor level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 4
คำบรรยาย : เรียกก้อนหินขนาดใหญ่ลงใส่เป้าหมาย สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุดินใส่เป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ

เป้าหมายในระยะ 3 x 3 ช่องเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 750% Matk
[Level 2] : 1500% Matk
[Level 3] : 2250% Matk
[Level 4] : 3000% Matk
[Level 5] : 3750% Matk


Storm Cannon
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Tornado Storm level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 4
คำบรรยาย : สร้างกระแสลมวนที่สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุลมใส่เป้าหมายในแนวเส้นตรงเพิ่มความแรงของสกิล

ขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 600% Matk
[Level 2] : 1200% Matk
[Level 3] : 1800% Matk
[Level 4] : 2400% Matk
[Level 5] : 3000% Matk


Crimson Arrow
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Floral Flare Road level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 4
คำบรรยาย : ยิงลูกศรไฟที่สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุไฟใส่เป้าหมายในแนวเส้นตรงเพิ่มความแรงของสกิลขึ้น

อีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 300% Matk
[Level 2] : 600% Matk
[Level 3] : 900% Matk
[Level 4] : 1200% Matk
[Level 5] : 1500% Matk


Frozen Slash
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Rain of Crystal level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 4
คำบรรยาย : ปลดปล่อยน้ำแข็งอันแหลมคมที่สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุน้ำใส่เป้าหมายที่อยู่รอบ ๆ ผู้ใช้เพิ่ม

ความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 750% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 2] : 1500% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 3] : 2250% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 4] : 3000% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 5] : 3750% Matk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง

Inquisitor

Inquisitor

Inquisitor-All.png

Powerful Faith
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Will of Faith level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : สนับสนุน
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : เพิ่มพลังแห่งศรัทธา เพื่อพลังพลังโจมตีของผู้ใช้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสกิล Firm Faith และ Sincere Faith
_
[Level 1] : Atk + 10 / P.Atk + 7 / ระยะเวลา 120 วินาที
[Level 2] : Atk + 15 / P.Atk + 9 / ระยะเวลา 150 วินาที
[Level 3] : Atk + 20 / P.Atk + 11 / ระยะเวลา 180 วินาที
[Level 4] : Atk + 25 / P.Atk + 13 / ระยะเวลา 210 วินาที
[Level 5] : Atk + 30 / P.Atk + 15 / ระยะเวลา 240 วินาที


Firm Faith
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Will of Faith level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : สนับสนุน
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : เพิ่มพลังแห่งศรัทธา เพื่อเพิ่มค่า MaxHP และ Res ของผู้ใช้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสกิล Powerful Faith และ Sincere Faith
_
[Level 1] : MaxHP + 2% / Res + 8 / ระยะเวลา 120 วินาที
[Level 2] : MaxHP + 4% / Res + 16 / ระยะเวลา 150 วินาที
[Level 3] : MaxHP + 6% / Res + 24 / ระยะเวลา 180 วินาที
[Level 4] : MaxHP + 8% / Res + 32 / ระยะเวลา 210 วินาที
[Level 5] : MaxHP + 10% / Res + 40 / ระยะเวลา 240 วินาที


Will of Faith
เลเวลสูงสุด : 10
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เพิ่มพลังแห่งศรัทธาในการทำลายล้างเมื่อสวมใส่สนับ เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและผีดิบ

และลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ
_
[Level 1] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 3% / ลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 1%.
[Level 2] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 4% / ลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 2%.
[Level 3] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 5% / ลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 3%.
[Level 4] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 6% / ลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 4%.
[Level 5] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 7% / ลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 5%.
[Level 6] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 8% / ลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 6%.
[Level 7] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 9% / ลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 7%.
[Level 8] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 10% / ลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 8%.
[Level 9] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 11% / ลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 9%.
[Level 10] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 12% / ลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ 10%.


Oleum Sanctum
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Aqua Benedicta level 1, Will of Faith level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : ใช้ Holy Water 1 ea เพื่อชำระบาปแก่ศัตรูโดยรอบ สร้างความเสียหายทางกายภาพระยะไกลแก่เป้าหมายและทำให้

เป้าหมายที่โดน ได้รับความเสียหายทางกายภาพแรงขึ้นในระยะเวลาของสกิลเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้

และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 400% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง / ระยะเวลา 3 วินาที
[Level 2] : 800% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง / ระยะเวลา 4 วินาที
[Level 3] : 1200% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง / ระยะเวลา 5 วินาที
[Level 4] : 1600% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง / ระยะเวลา 6 วินาที
[Level 5] : 2000% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง / ระยะเวลา 7 วินาที


Sincere Faith
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Will of Faith level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : สนับสนุน
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : เพิ่มพลังแห่งศรัทธา เพื่อเพิ่มค่า ASPD และ Perfect Hit ของผู้ใช้
ไม่สามารถใช้ร่วมกับสกิล Powerful Faith และ Firm Faith
_
[Level 1] : ASPD + 1 / Perfect Hit + 4 / ระยะเวลา 120 วินาที
[Level 2] : ASPD + 1 / Perfect Hit + 8 / ระยะเวลา 150 วินาที
[Level 3] : ASPD + 2 / Perfect Hit + 12 / ระยะเวลา 180 วินาที
[Level 4] : ASPD + 2 / Perfect Hit + 16 / ระยะเวลา 210 วินาที
[Level 5] : ASPD + 3 / Perfect Hit + 20 / ระยะเวลา 240 วินาที


Massive Flame Blaster
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Oleum Sanctum level 3, Explosion Blaster level 3, Will of Faith level 5
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : ทุกเป้าหมายในระยะ
ใช้ AP : 150
คำบรรยาย : สร้างแรงระเบิดขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหายทางกายภาพระยะไกลต่อศัตรูที่อยู่รอบ ๆ ตัวผู้ใช้เพิ่มความแรงของ

สกิลนี้หากเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์เผ่าปีศาจหรือเผ่าสัตว์เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
เมื่อใช้งานสกิลนี้ จะทำให้สกิล Lightning Ride และ Rampage Blast ไม่ต้องเสีย spirit sphere ในการใช้งาน เป็นเวลา 300 วินาที
_
[Level 1] : 800% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าสัตว์ : 1100% Atk.
[Level 2] : 1600% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าสัตว์ : 2200% Atk.
[Level 3] : 2400% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าสัตว์ : 3300% Atk.
[Level 4] : 3200% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าสัตว์ : 4400% Atk.
[Level 5] : 4000% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าสัตว์ : 5500% Atk.
[Level 6] : 4800% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าสัตว์ : 6600% Atk.
[Level 7] : 5600% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าสัตว์ : 7700% Atk.
[Level 8] : 6400% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าสัตว์ : 8800% Atk.
[Level 9] : 7200% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าสัตว์ : 9900% Atk.
[Level 10] : 8000% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าสัตว์ : 11000% Atk.


Explosion Blaster
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Oleum Sanctum level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 5
คำบรรยาย : ขว้างระเบิดใส่เป้าหมาย สร้างความเสียหายทางทางกายภาพระยะไกลใส่เป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ

เป้าหมายเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นหากเป้าหมายมีสถานะ Oleum Sanctum ติดอยู่เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวล

ของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 450% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 2] : 900% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 3] : 1350% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 4] : 1800% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 5] : 2250% Atk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง


First Brand
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Will of Faith level 2
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : สร้างความเสียหายทางทางกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมาย และทำให้เป้าหมาย

ติดสถานะ brand เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 450% Atk / ระยะเวลาของ stigma : 1 วินาที / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 900% Atk / ระยะเวลาของ stigma : 2 วินาที / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 1350% Atk / ระยะเวลาของ stigma : 3 วินาที / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 1800% Atk / ระยะเวลาของ stigma : 4 วินาที / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 2250% Atk / ระยะเวลาของ stigma : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


First Faith Power
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Will of Faith level 3, First Brand level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : สนับสนุน
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : ต่อสู้ในสมรภูมิด้วยศรัทธาอันแรงกล้าเมื่ออยู่ในสถานะของ First Faith Power จะทำให้สกิล Fallen Empire

ไม่ต้องเสีย spirit sphere ในการใช้งาน
_
[Level 1] : ระยะเวลา 60 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา 120 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา 180 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา 240 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา 300 วินาที


Judge
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  First Faith Power level 1
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : สนับสนุน
เป้าหมาย : ทุกเป้าหมายในระยะ
ใช้ AP : 100
คำบรรยาย :  สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อกดใช้สกิล First Faith Power อยู่เท่านั้นตัวแทนแห่งคำพิพากษาจากพระผู้เป็นเจ้า

เพื่อพิพากษาผู้หลงผิดเมื่ออยู่ในสถานะของ Judge จะทำให้สกิล Fallen Empire และ Flash Combo ไม่ต้องเสีย

spirit sphere ในการใช้งาน
_
[Level 1] : ระยะเวลา 60 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา 120 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา 180 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา 240 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา 300 วินาที


Second Flame
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Third Exorcism Flame level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 3
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อกดใช้สกิล Third Exorcism Flame อยู่เท่านั้น
สร้างความเสียหายทางทางกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายที่ติดสถานะ brand หรือ judgement brand และโจมตีศัตรูที่อยู่รอบ ๆ

เป้าหมายด้วยหากเป้าหมายติดสถานะ brand จะถูกเปลี่ยนเป็น judgement brand แทน และเริ่มนับเวลาการติดสถานะใหม่
เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 550% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 1100% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 1650% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 2200% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 2750% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Second Faith
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  First Faith Power level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 1
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อกดใช้สกิล First Faith Power, Judge หรือ Third Exorcism Flame อยู่เท่านั้นสร้างความเสียหายทางทางกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายที่ติดสถานะ brand หรือ judgement brand และโจมตีศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายด้วย
หากเป้าหมายติดสถานะ brand จะถูกเปลี่ยนเป็น judgement brand แทน และเริ่มนับเวลาการติดสถานะใหม่เพิ่มความแรงของ

สกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 500% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 1000% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 1500% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 2000% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 2500% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Second Judgement
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Judge level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 2
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อกดใช้สกิล Judge หรือ Third Exorcism Flame อยู่เท่านั้นสร้างความเสียหาย

ทางกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายที่ติดสถานะ brand หรือ judgement brand และโจมตีศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายด้วยหากเป้าหมาย

ติดสถานะ brand จะถูกเปลี่ยนเป็น judgement brand แทน และเริ่มนับเวลาการติดสถานะใหม่เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีก

ตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 500% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 1000% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 1500% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 2000% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 2500% Atk / ระยะเวลาของ brand ที่เพิ่มขึ้น : 5 วินาที / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Third Punish
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Second Faith level 2
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อกดใช้สกิล First Faith Power, Judge หรือ Third Exorcism Flame อยู่เท่านั้นสร้างความ

เสียหายทางทางกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายที่ติดสถานะ judgement brand และโจมตีศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายด้วย

และลบสถานะ judgement brand ออกจากเป้าหมายร่าย Zen ทันทีเมื่อใช้งานสกิลนี้ เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวล

ของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 550% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 1100% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 1650% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 2200% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 2750% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Third Flame Bomb
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Second Flame level 2
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อกดใช้สกิล Third Exorcism Flame อยู่เท่านั้น
สร้างความเสียหายทางทางกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายที่ติดสถานะ judgement brand และโจมตีศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายด้วย

และลบสถานะ judgement brand ออกจากเป้าหมายเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีขึ้นอยู่กับจำนวน spirit sphere ที่เหลืออยู่

สูงสุด 3 ครั้ง เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 650% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 1300% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 1950% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 2600% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 3250% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Third Consecration
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Second Judgement level 2
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อกดใช้สกิล Judge หรือ Third Exorcism Flame อยู่เท่านั้นสร้างความเสียหายทางทาง

กายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายที่ติดสถานะ judgement brand และโจมตีศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายด้วย และลบสถานะ

judgement brand ออกจากเป้าหมายเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
ฟื้น HP และ SP ให้กับผู้ใช้ ผลการฟื้น HP และ SP ขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลและเลเวลของผู้ใช้
_
[Level 1] : 650% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 1300% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 1950% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 2600% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 3250% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Third Exorcism Flame
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Judge level 1
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : สนับสนุน
เป้าหมาย : ทุกเป้าหมายในระยะ
ใช้ AP : 150
คำบรรยาย :  สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อกดใช้สกิล Judge อยู่เท่านั้นเข้าสู่สภาวะที่จะชำระล้างความชั่วร้ายเมื่ออยู่ในสถานะ

ของ Third Exorcism Flame จะทำให้สกิล Fallen Empire, Flash Combo และ Tiger Cannon ไม่ต้องเสีย spirit sphere ในการใช้งาน
_
[Level 1] : ระยะเวลา 30 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา 60 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา 90 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา 120 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา 150 วินาที

Imperial Guard

Imperial Guard

Imperial-Guard-All.png

Guard Stance
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Shield Mastery level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เปิด/ปิด
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือโล่เท่านั้นลดพลังโจมตีลงแต่เพิ่มพลังป้องกันขึ้น
_
[Level 1] : Def + 100 / Atk - 50.
[Level 2] : Def + 150 / Atk - 100.
[Level 3] : Def + 200 / Atk - 150.
[Level 4] : Def + 250 / Atk - 200.
[Level 5] : Def + 300 / Atk - 250.


Guardian Shield
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Guard Stance level 2
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : buff
เป้าหมาย : ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่ออยู่ในสถานะ Guard Stance เท่านั้นสร้างม่านพลังที่ป้องกันความเสียหายที่ได้รับ ที่มี HP ขึ้นอยู่กับ HP ของผู้ใช้มาปกป้องผู้ใช้และสมาชิกในปาร์ตี้ในระยะ 21 x 21 ช่องรอบตัวเป็นระยะเวลา 60 วินาที
_
[Level 1] : ค่า HP ของม่านพลัง : 50% ของ HP ผู้ใช้
[Level 2] : ค่า HP ของม่านพลัง : 100% ของ HP ผู้ใช้
[Level 3] : ค่า HP ของม่านพลัง : 150% ของ HP ผู้ใช้
[Level 4] : ค่า HP ของม่านพลัง : 200% ของ HP ผู้ใช้
[Level 5] : ค่า HP ของม่านพลัง : 250% ของ HP ผู้ใช้


Rebound Shield
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Guard Stance level 4
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : buff
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อใช้สกิล Sacrifice ขณะที่อยู่ในสถานะ Guard Stance เท่านั้นลดความเสียหายที่ได้รับการโอนมาจากผลของสกิล Sacrifice เป็นเวลา 60 วินาที
_
[Level 1] : ลดความเสียหายลง : 10%
[Level 2] : ลดความเสียหายลง : 20%
[Level 3] : ลดความเสียหายลง : 30%
[Level 4] : ลดความเสียหายลง : 40%
[Level 5] : ลดความเสียหายลง : 50%


Shield  Mastery
เลเวลสูงสุด : 10
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เมื่อถือโล่ เพิ่มค่า physical resistance และเพิ่มพลังโจมตีของสกิล Imperial Guard บางสกิล
_
[Level 1] : Physical resistance + 3.
[Level 2] : Physical resistance + 6.
[Level 3] : Physical resistance + 9.
[Level 4] : Physical resistance + 12.
[Level 5] : Physical resistance + 15.
[Level 6] : Physical resistance + 18.
[Level 7] : Physical resistance + 21.
[Level 8] : Physical resistance + 24.
[Level 9] : Physical resistance + 27.
[Level 10] : Physical resistance + 30.


Spear & Sword Mastery
เลเวลสูงสุด : 10
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เมื่อถือดาบมือเดียว หอกมือเดียวหรือหอกสองมือ เพิ่มค่า Hit และเพิ่มพลังโจมตีของสกิล Imperial Guard บางสกิล
_
[Level 1] : Hit + 3.
[Level 2] : Hit + 6.
[Level 3] : Hit + 9.
[Level 4] : Hit + 12.
[Level 5] : Hit + 15.
[Level 6] : Hit + 18.
[Level 7] : Hit + 21.
[Level 8] : Hit + 24.
[Level 9] : Hit + 27.
[Level 10] : Hit + 30.


Attack Stance
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Spear & Sword Mastery level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เปิด/ปิด
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : ลดพลังป้องกันลงแต่เพิ่มพลังโจมตีขึ้น
_
[Level 1] : Def - 40 / Atk + 10.
[Level 2] : Def - 80 / Atk + 15.
[Level 3] : Def - 120 / Atk + 20.
[Level 4] : Def - 160 / Atk + 25.
[Level 5] : Def - 200 / Atk + 30.


Ultimate Sacrifice
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Rebound Shield level 3, Guardian Shield level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : สนับสนุน
เป้าหมาย : ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่ออยู่ในสถานะ Guard Stance เท่านั้นใช้ค่า HP ทั้งหมดที่ผู้ใช้มี (เหลือ HP ไว้ 1 หน่วย) ผู้ใช้และสมาชิกปาร์ตี้โดยรอบจะได้รับผลของ Resurrection Decisionผู้ที่ได้รับผลของ Resurrection Decision จะฟื้นคืนชีพทันที

ที่ตำแหน่งเดิมหากถูกฆ่าตาย ฟื้น HP และ SP จนเต็ม
_
[Level 1] : cooldown : 20 วินาที / area of effect / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : cooldown : 40 วินาที / area of effect / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : cooldown : 60 วินาที / area of effect / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : cooldown : 80 วินาที / area of effect / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : cooldown : 100 วินาที / area of effect / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Holy Shield
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Shield Mastery level 5, Cross Rain level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือโล่เท่านั้นลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีธาตุความมืดและธาตุผีดิบ

และเพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์
_
[Level 1] : ลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีธาตุความมืดและธาตุผีดิบ : 7% / เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์ : 7%.
[Level 2] : ลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีธาตุความมืดและธาตุผีดิบ : 9% / เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์ : 9%.
[Level 3] : ลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีธาตุความมืดและธาตุผีดิบ : 11% / เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์ : 11%.
[Level 4] : ลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีธาตุความมืดและธาตุผีดิบ : 13% / เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์ : 13%.
[Level 5] : ลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีธาตุความมืดและธาตุผีดิบ : 15% / เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์ : 15%.  


Grand Judgement
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Overslash level 5, Spear & Sword Mastery level 5
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : ทุกเป้าหมายในระยะ
ใช้ AP : 150
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือหอกและอยู่ในสถานะ Attack Stance เท่านั้นโจมตีเป้าหมาย 1 เป้าหมายด้วย

ความเสียหายระยะไกลและสร้างความเสียหายต่อศัตรูรอบ ๆ เป้าหมายในระยะ 7 x 7 ช่องด้วย เพิ่มความแรงของสกิล

Vanishing Point และ Cannon Spear เป็นเวลา 300 วินาทีเพิ่มความแรงของสกิลนี้หากเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์เผ่าพืช

หรือเผ่าแมลงเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 750% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 1100% Atk.
[Level 2] : 1500% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 2200% Atk.
[Level 3] : 2250% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 3300% Atk.
[Level 4] : 3000% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 4400% Atk.
[Level 5] : 3750% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 5500% Atk.
[Level 6] : 4500% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 6600% Atk.
[Level 7] : 5250% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 7700% Atk.
[Level 8] : 6000% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 8800% Atk.
[Level 9] : 6750% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 9900% Atk.
[Level 10] : 7500% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 11000% Atk.


Judgement Cross
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Cross Rain level 5, Holy Shield level 3
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : ทุกเป้าหมายในระยะ
ใช้ AP : 150
คำบรรยาย : สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์ใส่เป้าหมายเพิ่มความแรงของสกิลนี้หากเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์

เผ่าพืชหรือเผ่าแมลงเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 750% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 1100% Matk.
[Level 2] : 1500% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 2200% Matk.
[Level 3] : 2250% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 3300% Matk.
[Level 4] : 3000% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 4400% Matk.
[Level 5] : 3750% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 5500% Matk.
[Level 6] : 4500% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 6600% Matk.
[Level 7] : 5250% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 7700% Matk.
[Level 8] : 6000% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 8800% Matk.
[Level 9] : 6750% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 9900% Matk.
[Level 10] : 7500% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าพืชและเผ่าแมลง : 11000% Matk.


Shield Shooting
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Shield Mastery level 5, Attack Stance level 2
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 2
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือโล่และอยู่ในสถานะ Attack Stance เท่านั้นขว้างโล่ใส่เป้าหมาย สร้างความเสียหาย

ทางกายภาพระยะไกลต่อเป้าหมาย เพิ่มความแรงของสกิล Rapid Smiting, Shield Press and Earth Drive เป็นเวลา 300 วินาที
เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้, ค่า POW ของผู้ใช้, น้ำหนักของโล่และระดับการตีบวกของโล่
_
[Level 1] : 600% Atk.
[Level 2] : 1200% Atk.
[Level 3] : 1800% Atk.
[Level 4] : 2400% Atk.
[Level 5] : 3000% Atk.


Overslash
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Attack Stance level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 3
คำบรรยาย : โจมตีเป้าหมาย 1 เป้าหมายด้วยความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ ตามด้วยการโจมตีศัตรูรอบ ๆ เป้าหมายในระยะ 7 x 7 ช่องด้วยความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้อีกชุดจำนวนครั้งในการโจมตี ขึ้นอยู่กับจำนวนศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมาย

เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 60% Atk.
[Level 2] : 120% Atk.
[Level 3] : 180% Atk.
[Level 4] : 240% Atk.
[Level 5] : 300% Atk.
[Level 6] : 360% Atk.
[Level 7] : 420% Atk.
[Level 8] : 480% Atk.
[Level 9] : 560% Atk.
[Level 10] : 600% Atk.


Cross Rain
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Shield Mastery level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
ฟื้น AP : 5
คำบรรยาย : สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บนพื้น สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์ทุก ๆ 0.3 วินาทีเป็นเวลา 4.5 วินาที

ความแรงของสกิลจะเพิ่มขึ้นหากใช้ Holy Shield อยู่เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้ ค่า SPL ของผู้ใช้

และเลเวลของสกิล Spear & Sword Mastery ที่เรียน
_
[Level 1] : 30% Matk / 50% Matk (Holy Shield) / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 60% Matk / 100% Matk (Holy Shield) / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 90% Matk / 150% Matk (Holy Shield) / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 4] : 120% Matk / 200% Matk (Holy Shield) / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 150% Matk / 250% Matk (Holy Shield) / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 6] : 180% Matk / 300% Matk (Holy Shield) / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 7] : 210% Matk / 350% Matk (Holy Shield) / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 8] : 240% Matk / 400% Matk (Holy Shield) / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 9] : 270% Matk / 450% Matk (Holy Shield) / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 10] : 300% Matk / 500% Matk (Holy Shield) / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง

Cardinal

Cardinal

Cardinal-All.png

Reparatio
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Mediale Votum level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : ฟื้นฟู
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : ฟื้นฟู HP เป้าหมายจนเต็มไม่สามารถใช้ได้กับมอนสเตอร์, ทหารรับจ้าง, elemental spirits และ homunculus
_
[Level 1] : Cooldown : 150 วินาที
[Level 2] : Cooldown : 100 วินาที
[Level 3] : Cooldown : 60 วินาที
[Level 4] : Cooldown : 30 วินาที
[Level 5] : Cooldown : 10 วินาที


Mediale Votum
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Dilectio Heal level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : ฟื้นฟู
เป้าหมาย : ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้
คำบรรยาย : ภาวนาให้กับสมาชิกในปาร์ตี้เป้าหมายและสมาชิกในปาร์ตี้คนอื่น ๆ ในระยะ 9 x 9 ช่องจะได้รับการฟื้น HP ทุก ๆ 2 วินาที
_
[Level 1] : ฟื้นฟู HP : 2% / ระยะเวลา : 40 วินาที
[Level 2] : ฟื้นฟู HP : 4% / ระยะเวลา : 60 วินาที
[Level 3] : ฟื้นฟู HP : 6% / ระยะเวลา : 80 วินาที
[Level 4] : ฟื้นฟู HP : 8% / ระยะเวลา : 100 วินาที
[Level 5] : ฟื้นฟู HP : 10% / ระยะเวลา : 120 วินาที


Mace & Book Mastery
เลเวลสูงสุด : 10
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เมื่อถือกระบองหรือหนังสือ เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อศัตรู ขึ้นอยู่กับขนาดของศัตรูมีผลกับความแรง

ของสกิล Petitio และ Effligo
_
[Level 1] : เพิ่มพลังโจมตีต่อขนาดเล็ก : 1% / ขนาดกลาง : 2% / ขนาดใหญ่ : 3%.
[Level 2] : เพิ่มพลังโจมตีต่อขนาดเล็ก : 2% / ขนาดกลาง : 3% / ขนาดใหญ่ : 5%.
[Level 3] : เพิ่มพลังโจมตีต่อขนาดเล็ก : 3% / ขนาดกลาง : 5% / ขนาดใหญ่ : 7%.
[Level 4] : เพิ่มพลังโจมตีต่อขนาดเล็ก : 4% / ขนาดกลาง : 6% / ขนาดใหญ่ : 9%.
[Level 5] : เพิ่มพลังโจมตีต่อขนาดเล็ก : 5% / ขนาดกลาง : 8% / ขนาดใหญ่ : 10%.
[Level 6] : เพิ่มพลังโจมตีต่อขนาดเล็ก : 6% / ขนาดกลาง : 9% / ขนาดใหญ่ : 12%.
[Level 7] : เพิ่มพลังโจมตีต่อขนาดเล็ก : 7% / ขนาดกลาง : 11% / ขนาดใหญ่ : 13%.
[Level 8] : เพิ่มพลังโจมตีต่อขนาดเล็ก : 8% / ขนาดกลาง : 12% / ขนาดใหญ่ : 15%.
[Level 9] : เพิ่มพลังโจมตีต่อขนาดเล็ก : 9% / ขนาดกลาง : 14% / ขนาดใหญ่ : 16%.
[Level 10] : เพิ่มพลังโจมตีต่อขนาดเล็ก : 10% / ขนาดกลาง : 15% / ขนาดใหญ่ : 18%.


Argutus Vita
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Mediale Votum level 3, Reparatio level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้
คำบรรยาย : เพิ่มผลให้เป้าหมายสามารถโจมตีทะลุค่า magical resistance บางส่วนได้
_
[Level 1] : ทะลุค่า magical resistance : 5% / ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 2] : ทะลุค่า magical resistance : 10% / ระยะเวลา : 150 วินาที
[Level 3] : ทะลุค่า magical resistance : 15% / ระยะเวลา : 180 วินาที
[Level 4] : ทะลุค่า magical resistance : 20% / ระยะเวลา : 210 วินาที
[Level 5] : ทะลุค่า magical resistance : 25% / ระยะเวลา : 240 วินาที


Argutus Telum
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Mediale Votum level 3, Reparatio level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้
คำบรรยาย : เพิ่มผลให้เป้าหมายสามารถโจมตีทะลุค่า physical resistance บางส่วนได้
_
[Level 1] : ทะลุค่า physical resistance : 5% / ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 2] : ทะลุค่า physical resistance : 10% / ระยะเวลา : 150 วินาที
[Level 3] : ทะลุค่า physical resistance : 15% / ระยะเวลา : 180 วินาที
[Level 4] : ทะลุค่า physical resistance : 20% / ระยะเวลา : 210 วินาที
[Level 5] : ทะลุค่า physical resistance : 25% / ระยะเวลา : 240 วินาที


Arbitrium
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน : Adoramus level 5, Framen level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : เรียกคำพิพากษาแห่งแสงเพื่อสร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์ใส่เป้าหมาย มีโอกาสทำให้เป้าหมาย

ติดสถานะ quietหลังจากนั้นแสงจะระเบิดออกที่ตัวเป้าหมาย สองความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์อีกชุดใส่เป้าหมาย

โดยรอบเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 200% Matk / โอกาสติดสถานะ quiet : 25%.
[Level 2] : 400% Matk / โอกาสติดสถานะ quiet : 30%.
[Level 3] : 600% Matk / โอกาสติดสถานะ quiet : 35%.
[Level 4] : 800% Matk / โอกาสติดสถานะ quiet : 40%.
[Level 5] : 1000% Matk / โอกาสติดสถานะ quiet : 45%.
[Level 6] : 1200% Matk / โอกาสติดสถานะ quiet : 50%.
[Level 7] : 1400% Matk / โอกาสติดสถานะ quiet : 55%.
[Level 8] : 1600% Matk / โอกาสติดสถานะ quiet : 60%.
[Level 9] : 1800% Matk / โอกาสติดสถานะ quiet : 65%.
[Level 10] : 2000% Matk / โอกาสติดสถานะ quiet : 70%.


Presens Acies
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Mediale Votum level 3, Reparatio level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้
คำบรรยาย : เพิ่มค่า critical damage rate ให้กับเป้าหมาย
_
[Level 1] : เพิ่มค่า critical damage rate : 2 / ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 2] : เพิ่มค่า critical damage rate : 4 / ระยะเวลา : 150 วินาที
[Level 3] : เพิ่มค่า critical damage rate : 6 / ระยะเวลา : 180 วินาที
[Level 4] : เพิ่มค่า critical damage rate : 8 / ระยะเวลา : 210 วินาที
[Level 5] : เพิ่มค่า critical damage rate : 10 / ระยะเวลา : 240 วินาที


Fidus Animus
เลเวลสูงสุด : 10
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เพิ่มค่าความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สัทธิ์ให้กับตัวเองมีผลกับความแรงของสกิล Framen, Arbitrium

และ Pneumaticus Procella
_
[Level 1] : เพิ่มค่าความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สัทธิ์ : 1%.
[Level 2] : เพิ่มค่าความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สัทธิ์ : 2%.
[Level 3] : เพิ่มค่าความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สัทธิ์ : 3%.
[Level 4] : เพิ่มค่าความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สัทธิ์ : 4%.
[Level 5] : เพิ่มค่าความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สัทธิ์ : 5%.
[Level 6] : เพิ่มค่าความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สัทธิ์ : 6%.
[Level 7] : เพิ่มค่าความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สัทธิ์ : 7%.
[Level 8] : เพิ่มค่าความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สัทธิ์ : 8%.
[Level 9] : เพิ่มค่าความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สัทธิ์ : 9%.
[Level 10] : เพิ่มค่าความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สัทธิ์ : 10%.


Effligo
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Oratio level 5, Petitio level 10
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ใช้ AP : 100
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือกระบองหรือหนังสือเท่านั้นสร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมาย

เพิ่มความแรงของสกิลนี้หากเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์เผ่าปีศาจหรือเผ่าผีดิบเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวล

ของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 800% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 1200% Atk.
[Level 2] : 1600% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 2400% Atk.
[Level 3] : 2400% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 3600% Atk.
[Level 4] : 3200% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 4800% Atk.
[Level 5] : 4000% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 6000% Atk.
[Level 6] : 4800% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 7200% Atk.
[Level 7] : 5600% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 8400% Atk.
[Level 8] : 6800% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 9600% Atk.
[Level 9] : 7200% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 10800% Atk.
[Level 10] : 8000% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 12000% Atk.


Competentia
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Presens Acies level 5, Argutus Telum level 2, Argutus Vita level 2
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : ทุกเป้าหมายในระยะ
ใช้ AP : 200
คำบรรยาย : ฟื้นฟู HP และ SP ของผู้ใช้และทุกคนที่อยู่รอบ ๆ และเพิ่มค่า power attack และ spell magic attack ให้ด้วย
_
[Level 1] : ผลการฟื้นฟู HP/SP : 20% / ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 2] : ผลการฟื้นฟู HP/SP : 40% / ระยะเวลา : 150 วินาที
[Level 3] : ผลการฟื้นฟู HP/SP : 60% / ระยะเวลา : 180 วินาที
[Level 4] : ผลการฟื้นฟู HP/SP : 80% / ระยะเวลา : 210 วินาที
[Level 5] : ผลการฟื้นฟู HP/SP : 100% / ระยะเวลา : 240 วินาที


Pneumaticus Procella
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Framen level 5, Arbitrium level 10
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
ใช้ AP : 150
คำบรรยาย : เรียกพายุแห่งวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์ใส่เป้าหมายในระยะของสกิล
เพิ่มความแรงของสกิลนี้หากเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์เผ่าปีศาจหรือเผ่าผีดิบเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวล

ของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 200% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 300% Matk.
[Level 2] : 400% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 600% Matk.
[Level 3] : 600% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 900% Matk.
[Level 4] : 800% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 1200% Matk.
[Level 5] : 1000% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 1500% Matk.
[Level 6] : 1200% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 1800% Matk.
[Level 7] : 1400% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 2100% Matk.
[Level 8] : 1600% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 2400% Matk.
[Level 9] : 1800% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 2700% Matk.
[Level 10] : 2000% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 3000% Matk.


Dilectio Heal
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Coluseo Heal level 3, High Heal level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : ฟื้นฟู
เป้าหมาย : ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้
ฟื้น AP : 1
คำบรรยาย : ฟื้นฟู HP ของเป้าหมายและสมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่รอบ ๆ รวมถึงตัวผู้ใช้เองด้วย
_
[Level 1] : ผลการฟื้นฟูที่เพิ่มขึ้น : 10% / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : ผลการฟื้นฟูที่เพิ่มขึ้น : 25% / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : ผลการฟื้นฟูที่เพิ่มขึ้น : 30% / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : ผลการฟื้นฟูที่เพิ่มขึ้น : 35% / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : ผลการฟื้นฟูที่เพิ่มขึ้น : 40% / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Religio
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Clementia level 3, Dilectio Heal level 2
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : เพิ่มพลังศรัทธาให้กับเป้าหมาย เพิ่มค่า SPL, WIS และ STA ให้กับเป้าหมายในช่วงระยะเวลาของสกิล
_
[Level 1] : เพิ่มค่า SPL, WIS, STA : 2 / ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 2] : เพิ่มค่า SPL, WIS, STA : 4 / ระยะเวลา : 150 วินาที
[Level 3] : เพิ่มค่า SPL, WIS, STA : 6 / ระยะเวลา : 180 วินาที
[Level 4] : เพิ่มค่า SPL, WIS, STA : 8 / ระยะเวลา : 210 วินาที
[Level 5] : เพิ่มค่า SPL, WIS, STA : 10 / ระยะเวลา : 240 วินาที


Benedictum
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Canto Candidus level 3, Dilectio Heal level 2
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : ให้พรแก่เป้าหมาย เพิ่มค่า POW, CRT และ CON ให้กับเป้าหมายในช่วงระยะเวลาของสกิล
_
[Level 1] : เพิ่มค่า POW, CRI, CON : 2 / ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 2] : เพิ่มค่า POW, CRI, CON : 4 / ระยะเวลา : 150 วินาที
[Level 3] : เพิ่มค่า POW, CRI, CON : 6 / ระยะเวลา : 180 วินาที
[Level 4] : เพิ่มค่า POW, CRI, CON : 8 / ระยะเวลา : 210 วินาที
[Level 5] : เพิ่มค่า POW, CRI, CON : 10 / ระยะเวลา : 240 วินาที


Petitio
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Duple Light level 10, Mace & Book Mastery level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 2
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือกระบองหรือหนังสือเท่านั้นสร้างความเสียหายทางกายภาพใส่เป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ

เป้าหมายหากผู้ใช้ใช้อาวุธประเภทกระบอง การโจมตีจะเป็นประเภทระยะไกลหากผู้ใช้ใช้อาวุธประเภทหนังสือ

การโจมตีจะเป็นประเภทระยะใกล้เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW

ของผู้ใช้หากใช้สกิล Duple Light อยู่ จะมีโอกาสที่จะใช้สกิลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อทำการโจมตีทางกายภาพแบบธรรมดา

โดยจะใช้สกิลนี้ที่เลเวลสูงสุดที่ผู้ใช้เรียน และสกิลนี้จะไม่ฟื้น AP จากการใช้แบบอัตโนมัติ
_
[Level 1] : 270% Atk.
[Level 2] : 540% Atk.
[Level 3] : 810% Atk.
[Level 4] : 1080% Atk.
[Level 5] : 1350% Atk.
[Level 6] : 1620% Atk.
[Level 7] : 1890% Atk.
[Level 8] : 2160% Atk.
[Level 9] : 2430% Atk.
[Level 10] : 2700% Atk.


Framen
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Judex level 10, Fidus Animus level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
ฟื้น AP : 3
คำบรรยาย : เรียกพลังแห่งวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์ใส่เป้าหมายศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมาย
เพิ่มความแรงของสกิลนี้หากเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์เผ่าปีศาจหรือเผ่าผีดิบเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้

และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 500% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 650% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 2] : 1000% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 1300% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 3] : 1500% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 1950% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 2000% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 2600% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 5] : 2500% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าปีศาจและเผ่าผีดิบ : 3250% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง

Shadow Cross

Shadow Cross

Shadow-Cross-All.png

Shadow Exceed
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Shadow Sense level 7, Enchanting Shadow level 5, Potent Venom level 3
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเอง
ใช้ AP : 150
คำบรรยาย : เพิ่มขีดจำกัดสูงสุดของผู้ใช้เพื่อเพิ่มพลังโจมตีของสกิล Savage Impact และ Eternal Slash ในช่วงเวลาของสกิล
_
[Level 1] : ระยะเวลา : 60 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา : 80 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา : 100 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา : 140 วินาที
[Level 6] : ระยะเวลา : 160 วินาที
[Level 7] : ระยะเวลา : 180 วินาที
[Level 8] : ระยะเวลา : 200 วินาที
[Level 9] : ระยะเวลา : 220 วินาที
[Level 10] : ระยะเวลา : 240 วินาที


Dancing Knife
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Shadow Sense level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือมีดเท่านั้นสร้างกงจักรใบมีดหมุนขึ้นมารอบ ๆ ตัว สร้างความเสียหายต่อศัตรูรอบ ๆ

ตัวผู้ใช้ในระยะ 5 x 5 ช่องหากสลับอาวุธเป็นอาวุธอื่นที่ไม่ใช่มีด ผลของสกิลจะถูกยกเลิกทันทีเพิ่มความแรงของสกิล

ขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 200% Atk.
[Level 2] : 400% Atk.
[Level 3] : 600% Atk.
[Level 4] : 800% Atk.
[Level 5] : 1000% Atk.


Savage Impact
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Cross Impact level 5, Shadow Sense level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : ทุกเป้าหมายในระยะ
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือคาต้าร์เท่านั้นและอยู่ในสถานะ Cloaking หรือ Cloaking Exceed พุ่งเข้าหาเป้าหมายและสร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายในระยะ 5 x 5 ช่อง สกิลนี้มีโอกาสติด critical โอกาสติดเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่า Cri ของตัวละครยกเลิกผล Cloaking ทันที่ที่ใช้สกิลนี้เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้

และค่า POW ของผู้ใช้ผลเพิ่มความแรง critical เป็นเปอร์เซนต์ จะส่งผลแค่ครึ่งหนึ่ง
_
[Level 1] : 350% Atk.
[Level 2] : 700% Atk.
[Level 3] : 1050% Atk.
[Level 4] : 1400% Atk.
[Level 5] : 1750% Atk.
[Level 6] : 2100% Atk.
[Level 7] : 2450% Atk.
[Level 8] : 2800% Atk.
[Level 9] : 3150% Atk.
[Level 10] : 3500% Atk.


Shadow Sense
เลเวลสูงสุด : 10
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เพิ่มคำการหลบหลีก และเมื่อใช้อาวุธประเภทคาต้าร์หรือมีด จะเพิ่มค่า Cri ใช้ผู้ใช้
_
[Level 1] : Flee + 10 / Cri + 14 เมื่อใช้มีด / Cri + 7 เมื่อใช้คาต้าร์
[Level 2] : Flee + 20 / Cri + 18 เมื่อใช้มีด / Cri + 9 เมื่อใช้คาต้าร์
[Level 3] : Flee + 30 / Cri + 22 เมื่อใช้มีด / Cri + 11 เมื่อใช้คาต้าร์
[Level 4] : Flee + 40 / Cri + 26 เมื่อใช้มีด / Cri + 13 เมื่อใช้คาต้าร์
[Level 5] : Flee + 50 / Cri + 30 เมื่อใช้มีด / Cri + 15 เมื่อใช้คาต้าร์
[Level 6] : Flee + 60 / Cri + 34 เมื่อใช้มีด / Cri + 17 เมื่อใช้คาต้าร์
[Level 7] : Flee + 70 / Cri + 38 เมื่อใช้มีด / Cri + 19 เมื่อใช้คาต้าร์

[Level 8] : Flee + 80 / Cri + 42 เมื่อใช้มีด / Cri + 21 เมื่อใช้คาต้าร์
[Level 9] : Flee + 90 / Cri + 46 เมื่อใช้มีด / Cri + 23 เมื่อใช้คาต้าร์
[Level 10] : Flee + 100 / Cri + 50 เมื่อใช้มีด / Cri + 25 เมื่อใช้คาต้าร์


Eternal Slash
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Weapon Blocking level 5, Shadow Sense level 5, Dancing Knife level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อผลของ Weapon Blocking ทำงานสร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมาย

สกิลนี้มีโอกาสติด critical โอกาสติดเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่า Cri ของตัวละครหากใช้สกิลนี้ซ้ำภายใน 3 วินาที

จะเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้ผลเพิ่ม

ความแรง critical เป็นเปอร์เซนต์ จะส่งผลแค่ครึ่งหนึ่ง
_
[Level 1] : 350% Atk.
[Level 2] : 700% Atk.
[Level 3] : 1050% Atk.
[Level 4] : 1400% Atk.
[Level 5] : 1750% Atk.


Potent Venom
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Shadow Sense level 3, Enchanting Shadow level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อใช้สกิล Enchant Deadly Poison อยู่เพิ่มผลให้ผู้ใช้สามารถโจมตี

ทะลุค่า physical resistance บางส่วนได้
_
[Level 1] : ทะลุค่า physical resistance : 3% / ระยะเวลา : 30 วินาที
[Level 2] : ทะลุค่า physical resistance : 6% / ระยะเวลา : 40 วินาที
[Level 3] : ทะลุค่า physical resistance : 9% / ระยะเวลา : 50 วินาที
[Level 4] : ทะลุค่า physical resistance : 12% / ระยะเวลา : 60 วินาที
[Level 5] : ทะลุค่า physical resistance : 15% / ระยะเวลา : 70 วินาที
[Level 6] : ทะลุค่า physical resistance : 18% / ระยะเวลา : 80 วินาที
[Level 7] : ทะลุค่า physical resistance : 21% / ระยะเวลา : 90 วินาที
[Level 8] : ทะลุค่า physical resistance : 24% / ระยะเวลา : 100 วินาที
[Level 9] : ทะลุค่า physical resistance : 27% / ระยะเวลา : 110 วินาที
[Level 10] : ทะลุค่า physical resistance : 30% / ระยะเวลา : 120 วินาที


Shadow Stab
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Cloaking Exceed level 5, Shadow Sense level 5, Dancing Knife level 5, Eternal Slash level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 3
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือมีดเท่านั้นสร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายโดยจะ

ทะลุค่า Def ของเป้าหมายหากใช้ขณะอยู่ในสถานะ Cloaking หรือ Cloaking Exceed จะเพิ่มจำนวนครั้ง

ในการโจมตีเป็น 2 ครั้งเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 750% Atk.
[Level 2] : 1500% Atk.
[Level 3] : 1250% Atk.
[Level 4] : 3000% Atk.
[Level 5] : 3750% Atk.


Impact Crater
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Rolling Cutter level 5, Shadow Sense level 5, Savage Impact level 5, Weapon Blocking level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : ทุกเป้าหมายในระยะ
ฟื้น AP : 5
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือคาต้าร์เท่านั้นสร้างความเสียทางกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ

เป้าหมายโดยจำนวนครั้งในการโจมตีขึ้นอยู่กับรอบการหมุนของ Rolling Cutter สกิลนี้มีโอกาสติด critical

โอกาสติดเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่า Cri ของตัวละครได้รับผลของ Weapon Blocking เมื่อใช้สกิลนี้เพิ่มความแรงของสกิล

ขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้ผลเพิ่มความแรง critical เป็นเปอร์เซนต์ จะส่งผลแค่ครึ่งหนึ่ง
_
[Level 1] : 65% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 130% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 195% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 260% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 325% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Enchanting Shadow
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Poisonous Weapon level 5, Shadow Sense level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : เพิ่มพลังแห่งเงาให้กับอาวุธเมื่อทำการโจมตี มีโอกาสที่เป้าหมายจะติดสถานะ shadow wound เป้าหมายที่ติดสถานะ shadow wound จะได้รับความเสียหายมากขึ้น ขึ้นอยู่กับจำนวน shadow wound ที่โดน
_
[Level 1] : โอกาสติดสถานะ shadow wound : 1%.
[Level 2] : โอกาสติดสถานะ shadow wound : 2%.
[Level 3] : โอกาสติดสถานะ shadow wound : 3%.
[Level 4] : โอกาสติดสถานะ shadow wound : 4%.
[Level 5] : โอกาสติดสถานะ shadow wound : 5%.


Fatal Shadow Claw
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Shadow Stab level 5, Impact Crater level 5
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ใช้ AP : 150
คำบรรยาย : พุ่งเข้ามาเป้าหมาย สร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมาย ศัตรูที่โดนสกิลนี้โจมตีจะติดสถานะ Dark Claw ตามเลเวลของสกิล Dark Claw ที่เรียนมาเพิ่มความแรงของสกิลนี้หากเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์เผ่ากึ่งมนุษย์หรือเผ่ามังกรเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 650% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์ละเผ่ามังกร : 950% Atk.
[Level 2] : 1300% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์ละเผ่ามังกร : 1900% Atk.
[Level 3] : 2950% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์ละเผ่ามังกร : 2850% Atk.
[Level 4] : 2600% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์ละเผ่ามังกร : 3800% Atk.
[Level 5] : 3250% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์ละเผ่ามังกร : 4750% Atk.
[Level 6] : 3900% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์ละเผ่ามังกร : 5700% Atk.
[Level 7] : 4550% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์ละเผ่ามังกร : 6650% Atk.
[Level 8] : 5200% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์ละเผ่ามังกร : 7600% Atk.
[Level 9] : 5850% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์ละเผ่ามังกร : 8550% Atk.
[Level 10] : 6500% Atk / ความเสียหายต่อเผ่ากึ่งมนุษย์ละเผ่ามังกร : 9500% Atk.

Meister

Meister

Meister-All.png

Axe Stomp
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Two Hand Axe Defending level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : ทุกเป้าหมายในระยะ
ฟื้น AP : 2
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือขวานเท่านั้นทุบขวานลงบนพื้น สร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้แก่ศัตรูที่อยู่รอบ ๆ ตัวผู้ใช้เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Axe Tornado เป็นเวลา 5 วินาที หากใช้ขวานสองมือจะเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีเป็น 2 ครั้งเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 350% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 700% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 1050% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 1400% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 1750% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Rush Quake
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Axe Stomp level 5
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ใช้ AP : 150
คำบรรยาย : พุ่งเข้าหาเป้าหมายและสร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายเพิ่มความแรงของสกิลนี้หากเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์เผ่าไร้รูปร่างหรือเผ่าแมลงเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 750% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าไร้รูปร่างและเผ่าแมลง : 1100% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 1500% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าไร้รูปร่างและเผ่าแมลง : 2200% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 2250% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าไร้รูปร่างและเผ่าแมลง : 3300% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 4] : 3000% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าไร้รูปร่างและเผ่าแมลง : 4400% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 5] : 3750% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าไร้รูปร่างและเผ่าแมลง : 5500% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 6] : 4500% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าไร้รูปร่างและเผ่าแมลง : 6600% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 7] : 5250% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าไร้รูปร่างและเผ่าแมลง : 7700% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 8] : 6000% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าไร้รูปร่างและเผ่าแมลง : 8800% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 9] : 6750% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าไร้รูปร่างและเผ่าแมลง : 9900% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 10] : 7500% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าไร้รูปร่างและเผ่าแมลง : 11000% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Manufacture Machine
เลเวลสูงสุด : 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : การสร้าง
เป้าหมาย : ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้
คำบรรยาย : สร้างอุปกรณ์จักรกลขึ้นมาเพื่อใช้ในหลาย ๆ สกืลต้องมี Machine Creation Guide ติดตัวถึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้
_
[Level 1] : จำนวนสูงสุดที่สร้างได้ต่อครั้ง : 8.
[Level 2] : จำนวนสูงสุดที่สร้างได้ต่อครั้ง : 9.
[Level 3] : จำนวนสูงสุดที่สร้างได้ต่อครั้ง : 10.
[Level 4] : จำนวนสูงสุดที่สร้างได้ต่อครั้ง : 11.
[Level 5] : จำนวนสูงสุดที่สร้างได้ต่อครั้ง : 12.


Activation Attack Machine
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Manufacture Machine level 3, Axe Stomp level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้
คำบรรยาย : ใช้ Machine Capsule 1 ea เพื่อเรียกหุ่นมาบินรอบ ๆ เป้าหมายและโจมตีศัตรูที่อยู่รอบ ๆสร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ใส่ศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายทุก ๆ 1 วินาที
_
[Level 1] : ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง / ระยะเวลา : 80 วินาที
[Level 2] : ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง / ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 3] : ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง / ระยะเวลา : 160 วินาที
[Level 4] : ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง / ระยะเวลา : 200 วินาที
[Level 5] : ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง / ระยะเวลา : 240 วินาที


Activation Defense Machine
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Manufacture Machine level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้
คำบรรยาย : ใช้ Machine Capsule 1 ea เพื่อเรียกหุ่นมาบินรอบ ๆ เป้าหมายโดยเพิ่มค่า Def และ physical resistance ให้กับเป้าหมาย
_
[Level 1] : เพิ่ม Def : 250 / เพิ่ม physical resistance : 20 / ระยะเวลา : 80 วินาที
[Level 2] : เพิ่ม Def : 300 / เพิ่ม physical resistance : 40 / ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 3] : เพิ่ม Def : 350 / เพิ่ม physical resistance : 60 / ระยะเวลา : 160 วินาที
[Level 4] : เพิ่ม Def : 400 / เพิ่ม physical resistance : 80 / ระยะเวลา : 200 วินาที
[Level 5] : เพิ่ม Def : 450 / เพิ่ม physical resistance : 100 / ระยะเวลา : 240 วินาที


Two Hand Axe Defending
เลเวลสูงสุด : 10
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เมื่อถือขวานสองมือ ลดความเสียหายทางกายภาพจากศัตรู ขึ้นอยู่กับขนาดของศัตรูที่โจมตี
_
[Level 1] : ลดความเสียหายจากศัตรู (ขนาดเล็ก : 1%, ขนาดกลาง : 2%, ขนาดใหญ่ : 3%).
[Level 2] : ลดความเสียหายจากศัตรู (ขนาดเล็ก : 2%, ขนาดกลาง : 3%, ขนาดใหญ่ : 5%).
[Level 3] : ลดความเสียหายจากศัตรู (ขนาดเล็ก : 3%, ขนาดกลาง : 5%, ขนาดใหญ่ : 7%).
[Level 4] : ลดความเสียหายจากศัตรู (ขนาดเล็ก : 4%, ขนาดกลาง : 6%, ขนาดใหญ่ : 9%).
[Level 5] : ลดความเสียหายจากศัตรู (ขนาดเล็ก : 5%, ขนาดกลาง : 8%, ขนาดใหญ่ : 10%).
[Level 6] : ลดความเสียหายจากศัตรู (ขนาดเล็ก : 6%, ขนาดกลาง : 9%, ขนาดใหญ่ : 12%).
[Level 7] : ลดความเสียหายจากศัตรู (ขนาดเล็ก : 7%, ขนาดกลาง : 11%, ขนาดใหญ่ : 13%).
[Level 8] : ลดความเสียหายจากศัตรู (ขนาดเล็ก : 8%, ขนาดกลาง : 12%, ขนาดใหญ่ : 15%).
[Level 9] : ลดความเสียหายจากศัตรู (ขนาดเล็ก : 9%, ขนาดกลาง : 14%, ขนาดใหญ่ : 16%).
[Level 10] : ลดความเสียหายจากศัตรู (ขนาดเล็ก : 10%, ขนาดกลาง : 15%, ขนาดใหญ่ : 18%).


ABR Mastery
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Manufacture Machine level 1
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เพิ่มความสามารถของ ABR (Automatic Battle Robot) ที่เรียกออกมา
_
[Level 1] : เพิ่มความสามารถของ ABR (Atk : 700, MaxHP : 2000, Def : 20, Mdef : 4, Flee 10).
[Level 2] : เพิ่มความสามารถของ ABR (Atk : 900, MaxHP : 4000, Def : 40, Mdef : 8, Flee 20).
[Level 3] : เพิ่มความสามารถของ ABR (Atk : 1100, MaxHP : 6000, Def : 60, Mdef : 12, Flee 30).
[Level 4] : เพิ่มความสามารถของ ABR (Atk : 1300, MaxHP : 8000, Def : 80, Mdef : 16, Flee 40).
[Level 5] : เพิ่มความสามารถของ ABR (Atk : 1500, MaxHP : 10000, Def : 100, Mdef : 20, Flee 50).
[Level 6] : เพิ่มความสามารถของ ABR (Atk : 1700, MaxHP : 12000, Def : 120, Mdef : 24, Flee 60).
[Level 7] : เพิ่มความสามารถของ ABR (Atk : 1900, MaxHP : 14000, Def : 140, Mdef : 28, Flee 70).
[Level 8] : เพิ่มความสามารถของ ABR (Atk : 2100, MaxHP : 16000, Def : 160, Mdef : 32, Flee 80).
[Level 9] : เพิ่มความสามารถของ ABR (Atk : 2300, MaxHP : 18000, Def : 180, Mdef : 36, Flee 90).
[Level 10] : เพิ่มความสามารถของ ABR (Atk : 2500, MaxHP : 20000, Def : 200, Mdef : 40, Flee 100).


ABR - Battle Warrior
เลเวลสูงสุด : 4
สกิลทางผ่าน :  ABR Mastery level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : อัญเชิญ
เป้าหมาย : ตัวเอง
ฟื้น AP : 20
คำบรรยาย : ใช้ ABR Capsule 1 ea เพื่อเรียกหุ่นยนตร์ Battle Warrior มาช่วยต่อสู้ค่า stats ของ Battle Warrior ขึ้นอยู่กับเลเวลของ ABR Mastery ที่ผู้ใช้เรียนมา และค่า stats ของผู้ใช้ขณะที่ Battle Warrior ถูกเรียกออกมานั้น จะเพิ่มความแรงของสกิล Power Swing และสกิลจะแสดงการโจมตีเป็น 2 ครั้ง
_
[Level 1] : ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา : 180 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา : 240 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา : 300 วินาที


ABR - Dual Cannon
เลเวลสูงสุด : 4
สกิลทางผ่าน :  ABR Mastery level 3, ABR - Battle Warrior level 2
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : อัญเชิญ
เป้าหมาย : ตัวเอง
ฟื้น AP : 20
คำบรรยาย : ใช้ ABR Capsule 1 ea เพื่อเรียกหุ่นยนตร์ Dual Cannon มาช่วยต่อสู้ค่า stats ของ Dual Cannon ขึ้นอยู่กับเลเวลของ ABR Mastery ที่ผู้ใช้เรียนมา และค่า stats ของผู้ใช้ขณะที่ Dual Cannon ถูกเรียกออกมานั้น จะเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีของสกิล Knuckle Boost, Vulcan Arm และ Arm Cannon เป็น 2 ครั้ง
_
[Level 1] : ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา : 180 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา : 240 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา : 300 วินาที


ABR - Mother Net
เลเวลสูงสุด : 4
สกิลทางผ่าน :  ABR Mastery level 5, ABR - Battle Warrior level 3, ABR - Dual Cannon level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : อัญเชิญ
เป้าหมาย : ตัวเอง
ฟื้น AP : 20
คำบรรยาย : ใช้ ABR Capsule 1 ea เพื่อเรียกหุ่นยนตร์ Mother Net มาช่วยต่อสู้ค่า stats ของ Mother Net ขึ้นอยู่กับเลเวลของ ABR Mastery ที่ผู้ใช้เรียนมา และค่า stats ของผู้ใช้
_
[Level 1] : ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา : 180 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา : 240 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา : 300 วินาที


ABR - Infinity
เลเวลสูงสุด : 4
สกิลทางผ่าน :  ABR Mastery level 10, ABR - Battle Warrior level 4, ABR - Dual Cannon level 4, ABR - Infinity level 4
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : อัญเชิญ
เป้าหมาย : ตัวเอง
ใช้ AP : 200
คำบรรยาย : ใช้ ABR Capsule 1 ea เพื่อเรียกหุ่นยนตร์ Infinity มาช่วยต่อสู้ค่า stats ของ Infinity ขึ้นอยู่กับเลเวลของ ABR Mastery ที่ผู้ใช้เรียนมา และค่า stats ของผู้ใช้
_
[Level 1] : ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา : 180 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา : 240 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา : 300 วินาที

Abyss Chaser

Abyss Chaser

Abyss-Chaser-All.png

Dagger & Bow Mastery
เลเวลสูงสุด : 10
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เมื่อถือมีดหรือธนู เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อศัตรู ขึ้นอยู่กับขนาดของศัตรู
_
[Level 1] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 1%, ขนาดกลาง : 2%, ขนาดใหญ่ : 2%.
[Level 2] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 2%, ขนาดกลาง : 3%, ขนาดใหญ่ : 4%.
[Level 3] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 3%, ขนาดกลาง : 5%, ขนาดใหญ่ : 6%.
[Level 4] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 4%, ขนาดกลาง : 6%, ขนาดใหญ่ : 8%.
[Level 5] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 5%, ขนาดกลาง : 8%, ขนาดใหญ่ : 10%.
[Level 6] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 6%, ขนาดกลาง : 9%, ขนาดใหญ่ : 12%.
[Level 7] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 7%, ขนาดกลาง : 11%, ขนาดใหญ่ : 14%.
[Level 8] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 8%, ขนาดกลาง : 12%, ขนาดใหญ่ : 16%.
[Level 9] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 9%, ขนาดกลาง : 14%, ขนาดใหญ่ : 18%.
[Level 10] : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 10%, ขนาดกลาง : 15%, ขนาดใหญ่ : 20%.


Magic Sword Mastery
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน : Reproduce level 5, Shadow Spell level 5
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เมื่อถือมีดหรือดาบมือเดียว เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ต่อศัตรู ขึ้นอยู่กับขนาดของศัตรู
_
[Level 1] : เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 2%, ขนาดกลาง : 2%, ขนาดใหญ่ : 2%.
[Level 2] : เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 3%, ขนาดกลาง : 3%, ขนาดใหญ่ : 3%.
[Level 3] : เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 5%, ขนาดกลาง : 5%, ขนาดใหญ่ : 5%.
[Level 4] : เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 6%, ขนาดกลาง : 6%, ขนาดใหญ่ : 6%.
[Level 5] : เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 8%, ขนาดกลาง : 8%, ขนาดใหญ่ : 8%.
[Level 6] : เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 9%, ขนาดกลาง : 9%, ขนาดใหญ่ : 9%.
[Level 7] : เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 11%, ขนาดกลาง : 11%, ขนาดใหญ่ : 11%.
[Level 8] : เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 12%, ขนาดกลาง : 12%, ขนาดใหญ่ : 12%.
[Level 9] : เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 14%, ขนาดกลาง : 14%, ขนาดใหญ่ : 14%.
[Level 10] : เพิ่มพลังโจมตีทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์ - ขนาดเล็ก : 15%, ขนาดกลาง : 15%, ขนาดใหญ่ : 15%.


Strip Shadow
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Divest Accessory level 1, Dagger & Bow Mastery level 7
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Debuff
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : ปลดอุปกรณ์ shadow ทั้งหมดที่เป้าหมายสวมใส่และทำให้สวมใส่กลับไม่ได้ในระยะเวลาของสกิลหากใช้กับมอนสเตอร์

จะลดค่า physical resistance และ magical resistance ของมอนสเตอร์แทน
_
[Level 1] : โอกาสปลดสำเร็จ : 20% / ระยะเวลาที่โดนปลด : 60 วินาที
[Level 2] : โอกาสปลดสำเร็จ : 25% / ระยะเวลาที่โดนปลด : 70 วินาที
[Level 3] : โอกาสปลดสำเร็จ : 30% / ระยะเวลาที่โดนปลด : 80 วินาที
[Level 4] : โอกาสปลดสำเร็จ : 35% / ระยะเวลาที่โดนปลด : 90 วินาที
[Level 5] : โอกาสปลดสำเร็จ : 40% / ระยะเวลาที่โดนปลด : 100 วินาที


Abyss Dagger
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Fatal Menace level 5, Dagger & Bow Mastery level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือมีดหรือดาบมือเดียวเท่านั้นสร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ต่อศัตรูที่อยู่รอบ ๆ ตัวผู้ใช้ในระยะ 5 x 5 ช่องเพิ่มพลังโจมตีของสกิล Fatal Menace ขึ้นในระยะเวลาของสกิลเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 550% Atk / เพิ่มพลังโจมตีของ Fatal Menace : 2 วินาที
[Level 2] : 1100% Atk / เพิ่มพลังโจมตีของ Fatal Menace : 4 วินาที
[Level 3] : 1650% Atk / เพิ่มพลังโจมตีของ Fatal Menace : 6 วินาที
[Level 4] : 2200% Atk / เพิ่มพลังโจมตีของ Fatal Menace : 8 วินาที
[Level 5] : 2750% Atk / เพิ่มพลังโจมตีของ Fatal Menace : 10 วินาที


Unlucky Rush
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Abyss Dagger level 3, Dagger & Bow Mastery level 4
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : พุ่งเข้าหาเป้าหมายและสร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ unlucky เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า CRT ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 500% Atk / โอกาสติดสถานะผิดปกติ : 40%.
[Level 2] : 1000% Atk / โอกาสติดสถานะผิดปกติ : 50%.
[Level 3] : 1500% Atk / โอกาสติดสถานะผิดปกติ : 60%.
[Level 4] : 2000% Atk / โอกาสติดสถานะผิดปกติ : 70%.
[Level 5] : 2500% Atk / โอกาสติดสถานะผิดปกติ : 80%.


Chain Reaction Shot
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Triangle Shot level 5, Dagger & Bow Mastery level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือธนูเท่านั้นใช้ลูกธนู 7 ดอก สร้างความเสียหายทางกายภาพระยะไกลต่อเป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมาย ผู้ใช้ต้องมีลูกธนูอย่างน้อย 8 ดอก ถึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้ ตามด้วยความเสียหายกายภาพระยะไกลเพิ่มเติมใส่ศัตรูที่

อยู่รอบ ๆ เป้าหมายเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า CON ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 600% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 1200% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 1800% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 2400% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 3000% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


From the Abyss
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Magic Sword Mastery level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : เรียกบอลที่มีพลังแห่งอเวจีขึ้นมาในช่วงเวลาของสกิลจะเรียกอาวุธมา 5 อันเมื่อร่ายสกิลนี้เมื่อทำการโจมตีแบบธรรมดา

ในระยะใกล้ บอลจะถูกใช้ไป 1 ลูกและสร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ไร้ธาตุแก่เป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ ในระยะ 7 x 7 ช่อง

บอลแห่งอเวจีจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เรื่อย ๆ ตามเวลาเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 220% Matk / ระยะเวลา : 30 วินาที / เวลาในการสร้างบอลขึ้นใหม่ : 10 วินาที
[Level 2] : 290% Matk / ระยะเวลา : 60 วินาที / เวลาในการสร้างบอลขึ้นใหม่ : 8 วินาที
[Level 3] : 360% Matk / ระยะเวลา : 90 วินาที / เวลาในการสร้างบอลขึ้นใหม่ : 6 วินาที
[Level 4] : 430% Matk / ระยะเวลา : 120 วินาที / เวลาในการสร้างบอลขึ้นใหม่ : 4 วินาที
[Level 5] : 500% Matk / ระยะเวลา : 150 วินาที / เวลาในการสร้างบอลขึ้นใหม่ : 2 วินาที


Abyss Slayer
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Abyss Dagger level 5, Deft Stab level 5
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเอง
ใช้ AP : 150
คำบรรยาย : เรียกพลังแห่งอเวจีเข้าสู่ร่างกายของผู้ใช้เพิ่มความสามารถของผู้ใช้อย่างมาก
_
[Level 1] : เพิ่ม P.Atk และ S.Matk : 12 / เพิ่ม Hit : 120
[Level 2] : เพิ่ม P.Atk และ S.Matk : 14 / เพิ่ม Hit : 140
[Level 3] : เพิ่ม P.Atk และ S.Matk : 16 / เพิ่ม Hit : 160
[Level 4] : เพิ่ม P.Atk และ S.Matk : 18 / เพิ่ม Hit : 180
[Level 5] : เพิ่ม P.Atk และ S.Matk : 20 / เพิ่ม Hit : 200
[Level 6] : เพิ่ม P.Atk และ S.Matk : 22 / เพิ่ม Hit : 220
[Level 7] : เพิ่ม P.Atk และ S.Matk : 24 / เพิ่ม Hit : 240
[Level 8] : เพิ่ม P.Atk และ S.Matk : 26 / เพิ่ม Hit : 260
[Level 9] : เพิ่ม P.Atk และ S.Matk : 28 / เพิ่ม Hit : 280
[Level 10] : เพิ่ม P.Atk และ S.Matk : 30 / เพิ่ม Hit : 300


Omega Abyss Strike
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Framen level 5, Arbitrium level 10
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
ใช้ AP : 150
คำบรรยาย : เรียกอุกกาบาตลงมาบนพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ไร้ธาตุใส่เป้าหมายในระยะ 9 x 9 ช่อง

เพิ่มความแรงของสกิลนี้หากเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์เผ่าเทพหรือปีศาจเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้

และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 600% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าเทพและเผ่าปีศาจ : 1150% Matk.
[Level 2] : 1200% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าเทพและเผ่าปีศาจ : 2300% Matk.
[Level 3] : 1800% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าเทพและเผ่าปีศาจ : 3450% Matk.
[Level 4] : 2400% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าเทพและเผ่าปีศาจ : 4600% Matk.
[Level 5] : 3000% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าเทพและเผ่าปีศาจ : 5750% Matk.
[Level 6] : 3600% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าเทพและเผ่าปีศาจ : 6900% Matk.
[Level 7] : 4200% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าเทพและเผ่าปีศาจ : 8050% Matk.
[Level 8] : 4800% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าเทพและเผ่าปีศาจ : 9200% Matk.
[Level 9] : 5400% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าเทพและเผ่าปีศาจ : 10350% Matk.
[Level 10] : 6000% Matk / ความเสียหายต่อเผ่าเทพและเผ่าปีศาจ : 11500% Matk.


Deft Stab
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Abyss Dagger level 3, Dagger & Bow Mastery level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะใกล้
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 2
คำบรรยาย : พุ่งเข้าหาเป้าหมายและสร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ต่อเป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมาย
มีโอกาสที่จะใช้สกิลนี้ซ้ำอีกครั้ง โอกาสใช้สกิลซ้ำเพิ่มขึ้นตามเลเวลสกิลเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวล

ของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 360% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 720% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 1080% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 4] : 1440% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 5] : 1800% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 6] : 2160% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 7] : 2520% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 8] : 2880% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 9] : 3240% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 10] : 3600% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง


Abyss Square
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  From the Abyss level 1, Magic Sword Mastery level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
ฟื้น AP : 4
คำบรรยาย : สร้างห้วงแห่งอเวจีลงบนพื้น สร้างสร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ไร้ธาตุใส่เป้าหมายในระยะ 7 x 7 ช่อง
หากผู้ใช้ยืนอยู่ในพื้นที่สกิลด้วยจะเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีเป็น 2 ครั้งเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้

และค่า SPL ของผู้ใช้หากใช้สกิล From the Abyss อยู่ จะมีโอกาสที่จะใช้สกิลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อทำการโจมตีทางกายภาพ

แบบธรรมดา โดยจะใช้สกิลนี้ที่เลเวลสูงสุดที่ผู้ใช้เรียน และสกิลนี้จะไม่ฟื้น AP จากการใช้แบบอัตโนมัติ
_
[Level 1] : 140% Matk
[Level 2] : 280% Matk
[Level 3] : 420% Matk
[Level 4] : 560% Matk
[Level 5] : 700% Matk


Frenzy Shot
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Chain Reaction Shot level 3, Dagger & Bow Mastery level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 2
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือธนูเท่านั้นสร้างความเสียหายทางกายภาพระยะไกลใส่เป้าหมาย สกิลนี้มีโอกาส

ติด critical โอกาสติดเท่ากับค่า Cri ของตัวละครมีโอกาสที่จะใช้สกิลนี้ซ้ำอีกครั้งเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวล

ของผู้ใช้และค่า CON ของผู้ใช้ผลเพิ่มความแรง critical เป็นเปอร์เซนต์ จะส่งผลแค่ครึ่งหนึ่งใช้ลูกธนูที่ใส่อยู่ 10 ดอก
_
[Level 1] : 350% Atk.
[Level 2] : 700% Atk.
[Level 3] : 1050% Atk.
[Level 4] : 1400% Atk.
[Level 5] : 1750% Atk.
[Level 6] : 2100% Atk.
[Level 7] : 2450% Atk.
[Level 8] : 2800% Atk.
[Level 9] : 3150% Atk.
[Level 10] : 3500% Atk. 

Wind Hawk

Wind Hawk

Wind-Wawk-All.png

Advanced Trap
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Trap Research level 3
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เพิ่มความสามารถของสกิลกับดักของ Wind Hawk
มีผลกับสกิล Deep Blind Trap, Swift Trap, Solid Trap และ Flame Trap
_
[Level 1] : เพิ่มระยะเวลาขึ้น : 3 วินาที / เพิ่มพลังโจมตี : 20%
[Level 2] : เพิ่มระยะเวลาขึ้น : 6 วินาที / เพิ่มพลังโจมตี : 40%
[Level 3] : เพิ่มระยะเวลาขึ้น : 9 วินาที / เพิ่มพลังโจมตี : 60% / ได้รับ AP มากขึ้น : 1
[Level 4] : เพิ่มระยะเวลาขึ้น : 12 วินาที / เพิ่มพลังโจมตี : 80% / ได้รับ AP มากขึ้น : 1
[Level 5] : เพิ่มระยะเวลาขึ้น : 15 วินาที / เพิ่มพลังโจมตี : 100% / ได้รับ AP มากขึ้น : 1


Wind Sign
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Nature Friendly level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Debuff
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : ทำสัญลักษณ์แห่งลมลงบนเป้าหมายในระยะเวลาของสกิลการโจมตีด้วยความเสียหายกายภาพระยะไกลใส่เป้าหมายที่โดนทำสัญลักษณ์จะมีโอกาสได้ค่า AP มาสัญลักษณ์จะยังคงปรากฎแม้ว่าเป้าหมายจะซ่อนตัวอยู่ด้วยสกิล Hiding, Cloaking หรือ Cloaking Exceed
_
[Level 1] : ระยะเวลา : 20 วินาที / โอกาสได้รับ AP : 14%
[Level 2] : ระยะเวลา : 30 วินาที / โอกาสได้รับ AP : 20%
[Level 3] : ระยะเวลา : 40 วินาที / โอกาสได้รับ AP : 26%
[Level 4] : ระยะเวลา : 50 วินาที / โอกาสได้รับ AP : 32%
[Level 5] : ระยะเวลา : 60 วินาที / โอกาสได้รับ AP : 40%


Nature Friendly
เลเวลสูงสุด : 5
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เพิ่มความสามารถในการฝึกสัตว์ป่าของ Wind Hawk จะเชี่ยวชาญมากขึ้นจากการฝึก
_
[Level 1] : เพิ่มโอกาสออก auto Hawk Rush : 20%.
[Level 2] : เพิ่มโอกาสออก auto Hawk Rush : 40%.
[Level 3] : เพิ่มโอกาสออก auto Hawk Rush : 60%.
[Level 4] : เพิ่มโอกาสออก auto Hawk Rush : 80%.
[Level 5] : เพิ่มโอกาสออก auto Hawk Rush : 100%.


Hawk Rush
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Hawk Mastery level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
คำบรรยาย : สั่งให้นกออกไปโจมตีเป้าหมาย สร้างความเสียหายทางกายภาพระยะไกลสกิลนี้มีโอกาสติด critical โอกาสติดเท่า

กับค่า Cri ของตัวละครการโจมตีแบบธรรมดาระยะไกล มีโอกาสที่ Hawk Rush จะออกแบบอัตโนมัติ โดยโอกาสออก

เท่ากับ 1% ทุก ๆ 3 CONเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของตัวละครและค่า CON ของตัวละครผลเพิ่ม

ความแรง critical เป็นเปอร์เซนต์ จะส่งผลแค่ครึ่งหนึ่งสามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือธนูอยู่เท่านั้น
_
[Level 1] : 100% Atk.
[Level 2] : 200% Atk.
[Level 3] : 300% Atk.
[Level 4] : 400% Atk.
[Level 5] : 500% Atk.


Hawk Mastery
เลเวลสูงสุด : 1
สกิลทางผ่าน :  Steel Crow level 1
ประเภท : กดใช้ / พิเศษ
คำบรรยาย : ฝึก hawk ให้เชื่อฟังคำสั่งของผู้ใช้ hawk สามารถถูกเรียกมาพร้อมกับ warg ได้ แต่โอกาสออก Warg Strike จะลดลงเหลือ 1/3 ของโอกาสออกปกติเมื่อ hawk และ warg ถูกเรียกมาพร้อมกันต้องมี Hawk Flute ติดตัวถึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้
_
[Level 1] : สามารถเรียก hawk มาได้


Calamity Gale
เลเวลสูงสุด : 1
สกิลทางผ่าน :  Gale Storm level 5, Wind Sign level 5
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเอง
ใช้ AP : 200
คำบรรยาย : เรียกพลังความรุนแรงแห่งลมเข้าสู่ร่างกายของผู้ใช้ได้รับผลของสกิล No Limits เลเวล 5 เพิ่มพลังโจมตีของ

สกิล Crescive Bolt 20%, สกิล Gale Storm มีโอกาสติด critical, เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Crescive Bolt และ Gale Storm

ต่อมอนสเตอร์เผ่าสัตว์และเผ่าสัตว์น้ำ 50%ไม่สามารถใช้ร่วมกับสกิล No Limits ได้
_
[Level 1] : ผู้ใช้ได้รับผลของ buff ที่ทรงพลังอย่างมาก


Hawk Boomerang
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Hawk Rush level 5
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ใช้ AP : 50
คำบรรยาย : สั่งให้นกออกไปโจมตีเป้าหมาย สร้างความเสียหายทางกายภาพระยะไกล สกิลนี้มีโอกาสติด critical โอกาสติดเท่า

กับค่า Cri ของตัวละครการโจมตีแบบธรรมดาระยะไกล มีโอกาสที่ Hawk Rush จะออกแบบอัตโนมัติ โดยโอกาสออก

เท่ากับ 1% ทุก ๆ 3 CONเพิ่มความแรงของสกิลนี้ 50% หากเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์เผ่าสัตว์หรือเผ่าสัตว์น้ำเพิ่มความแรงของ

สกิลขึ้นอีกตามเลเวลของตัวละครและค่า trait stats ของตัวละครผลเพิ่มความแรง critical เป็นเปอร์เซนต์ จะส่งผลแค่ครึ่งหนึ่ง
สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือธนูอยู่เท่านั้น
_
[Level 1] : 500% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าสัตว์และเผ่าสัตว์น้ำ : 750% Atk.
[Level 2] : 1000% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าสัตว์และเผ่าสัตว์น้ำ : 1500% Atk.
[Level 3] : 1500% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าสัตว์และเผ่าสัตว์น้ำ : 2250% Atk.
[Level 4] : 2000% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าสัตว์และเผ่าสัตว์น้ำ : 3000% Atk.
[Level 5] : 2500% Atk / ความเสียหายต่อเผ่าสัตว์และเผ่าสัตว์น้ำ : 3750% Atk.


Gale Storm
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Crescive Bolt level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 10 หากโจมตีโดนเป้าหมาย 3 ตัวขึ้นไป
คำบรรยาย : ยิงธนู 5 ดอก สร้างความเสียหายทางกายภาพระยะไกลต่อเป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายฟื้น AP หากโจมตีโดนเป้าหมาย 3 ตัวขึ้นไปเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า CON ของผู้ใช้ใช้ลูกธนูที่ใส่อยู่ 5 ดอก
_
[Level 1] : 250% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 2] : 500% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 3] : 750% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 1000% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 1250% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 6] : 1500% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 7] : 1750% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 8] : 2000% Atk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 9] : 2250% Atk / ระยะแสดงผล : 9 x 9 ช่อง
[Level 10] : 2500% Atk / ระยะแสดงผล : 11 x 11 ช่อง


Deep Blind Trap
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Advanced Trap level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กับดัก
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
ฟื้น AP : 3~4
คำบรรยาย : วางกับดักที่สร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ธาตุความมืดอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาของสกิลเป้าหมายที่

ถูกโจมตีด้วยกับดักนี้มีโอกาสติดสถานะ pitch-darknessรอบการโจมตีของกับดักจะลดลงและเพิ่มระยะเวลาของกับดักขึ้นอยู่กับ

เลเวลของสกิลใช้ Special Alloy Trap 2 ea เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า CON ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 250% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 12 วินาที
[Level 2] : 500% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 24 วินาที
[Level 3] : 750% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 36 วินาที
[Level 4] : 1000% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 48 วินาที
[Level 5] : 1250% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 60 วินาที


Solid Trap
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Advanced Trap level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กับดัก
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
ฟื้น AP : 3~4
คำบรรยาย : วางกับดักที่สร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ธาตุดินอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาของสกิลเป้าหมายที่ถูกโจมตีด้วย

กับดักนี้มีโอกาสติดสถานะ concretion รอบการโจมตีของกับดักจะลดลงและเพิ่มระยะเวลาของกับดักขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล
ใช้ Special Alloy Trap 2 ea เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า CON ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 250% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 12 วินาที
[Level 2] : 500% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 24 วินาที
[Level 3] : 750% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 36 วินาที
[Level 4] : 1000% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 48 วินาที
[Level 5] : 1250% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 60 วินาที


Swift Trap
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Deep Blind Trap level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กับดัก
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
ฟื้น AP : 3~4
คำบรรยาย : วางกับดักที่สร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ธาตุลมอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาของสกิลเป้าหมายที่ถูกโจมตีด้วยกับดักนี้มีโอกาสติดสถานะ torrentรอบการโจมตีของกับดักจะลดลงและเพิ่มระยะเวลาของกับดักขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลใช้

Special Alloy Trap 2 ea เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า CON ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 250% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 12 วินาที
[Level 2] : 500% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 24 วินาที
[Level 3] : 750% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 36 วินาที
[Level 4] : 1000% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 48 วินาที
[Level 5] : 1250% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 60 วินาที


Crescive Bolt
เลเวลสูงสุด : 10
สกิลทางผ่าน :  Aimed Bolt level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 1
คำบรรยาย : ยิงธนู 5 ดอก สร้างความเสียหายทางกายภาพระยะไกลต่อเป้าหมายสกิลนี้มีโอกาสติด critical โอกาสติดเท่ากับค่า Cri ของตัวละครหากผู้ใช้ยืนอยู่ตำแหน่งเดิมขณะใช้สกิลนี้ จะเพิ่มพลังความแรงและการใช้ SP ของสกิลนี้ในการร่ายครั้งต่อไป

ทับกันได้สูงสุด 3 stack stack จะถูกรีเซตหากผู้ใช้เดินออกจากช่องที่ยืน หรือเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งโดยการใช้สกิล stack จะถูกรีเซตหลังจากการใช้สกิลครั้งล่าสุดผ่านไป 10 วินาทีเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า CON ของผู้ใช้ใช้ลูกธนู

ที่ใส่อยู่ 1 ดอกผลเพิ่มความแรง critical เป็นเปอร์เซนต์ จะส่งผลแค่ครึ่งหนึ่ง
_
[Level 1] : 300% Atk.
[Level 2] : 600% Atk.
[Level 3] : 900% Atk.
[Level 4] : 1200% Atk.
[Level 5] : 1500% Atk.
[Level 6] : 1800% Atk.
[Level 7] : 2100% Atk.
[Level 8] : 2400% Atk.
[Level 9] : 2700% Atk.
[Level 10] : 3000% Atk.


Flame Trap
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Solid Trap level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กับดัก
เป้าหมาย : พื้น 1 ช่อง
ฟื้น AP : 3~4
คำบรรยาย : วางกับดักที่สร้างความเสียหายทางกายภาพระยะใกล้ธาตุไฟอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาของสกิลเป้าหมายที่ถูกโจมตี

ด้วยกับดักนี้มีโอกาสติดสถานะ blazeรอบการโจมตีของกับดักจะลดลงและเพิ่มระยะเวลาของกับดักขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิล
ใช้ Special Alloy Trap 2 ea เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า CON ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 250% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 12 วินาที
[Level 2] : 500% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 24 วินาที
[Level 3] : 750% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 36 วินาที
[Level 4] : 1000% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 48 วินาที
[Level 5] : 1250% Atk / ระยะเวลาของกับดัก : 60 วินาที

Biolo

Biolo

Biolo-All.png

Bionic Pharmacy
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Special Pharmacy level 5
ประเภท : กดใช้ / การสร้าง
รูปแบบ : การสร้าง
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : ใช้ 30 SP เพื่อสร้างยา
ใช้ Beaker 1 ea ในการทำยา และยาแต่ละชนิดจะใช้ส่วนประกอบที่แตกต่างกัน
Icicle Acid Bottle : Bottle Grenade 5 ea + Acid Bottle 5 ea + Crystal Blue 2 ea.
Earth Acid Bottle : Bottle Grenade 5 ea + Acid Bottle 5 ea + Green Live 2 ea.
Gale Acid Bottle : Bottle Grenade 5 ea + Acid Bottle 5 ea + Wind of Verdure 2 ea.
Flame Acid Bottle : Bottle Grenade 5 ea + Acid Bottle 5 ea + Red Blood 2 ea.
Advanced Coating Potion : Glistening Coat 10 ea + Empty Bottle 5 ea.
Greater Plant Bottle : Plant Bottle 10 ea + Mandragora Flowerpot 5 ea + Thorn Plant Seed 2 ea + Blood Sucker Plant Seed 2 ea.
Eye Cleaner (cures pitch-darkness) : Empty Bottle 10 ea + Holy Water 5 ea + White Herb 3 ea + Green Herb 3 ea.
Ear Cleaner (cures quiet) : Empty Bottle 10 ea + Holy Water 5 ea + Blue Herb 2 ea + Green Herb 3 ea.
Tonic (cures lethargy) : Empty Bottle 10 ea + Holy Water 5 ea + Yggdrasilberry 2 ea + Royal Jelly 3 ea.
Compressed Fire Extinguisher (cures blaze) : Empty Bottle 10 ea + Holy Water 5 ea + Crystal Blue 5 ea + Iron 3 ea.
Lucky Water (cures unlucky) : Empty Bottle 10 ea + Holy Water 5 ea + Clover 10 ea + Green Herb 3 ea.
Strong Antidote (cures severe poison) : Empty Bottle 10 ea + Holy Water 5 ea + Poison Bottle 3 ea + Green Herb 10 ea.
High Calorie Chocolate (cures gloom) : Empty Bottle 10 ea + Cacao 3 ea + Royal Jelly 3 ea + Yggdrasil Seed 5 ea.
Refined Holy Water (cures holy fire) : Empty Bottle 10 ea + Holy Water 10 ea + Royal Jelly 3 ea
_
[Level 1] : จำนวนสูงสุดที่สร้างได้ต่อครั้ง : 11.
[Level 2] : จำนวนสูงสุดที่สร้างได้ต่อครั้ง : 12.
[Level 3] : จำนวนสูงสุดที่สร้างได้ต่อครั้ง : 13.
[Level 4] : จำนวนสูงสุดที่สร้างได้ต่อครั้ง : 14.
[Level 5] : จำนวนสูงสุดที่สร้างได้ต่อครั้ง : 15.


Bionic Mastery
เลเวลสูงสุด : 10
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เพิ่มความสามารถของอสูรพืชที่เรียกออกมา
_
[Level 1] : Atk : 200 / MaxHP : 2000 / Def : 20 / Mdef : 4 / Flee 10.
[Level 2] : Atk : 400 / MaxHP : 4000 / Def : 40 / Mdef : 8 / Flee 20.
[Level 3] : Atk : 600 / MaxHP : 6000 / Def : 60 / Mdef : 12 / Flee 30.
[Level 4] : Atk : 800 / MaxHP : 8000 / Def : 80 / Mdef : 16 / Flee 40.
[Level 5] : Atk : 1000 / MaxHP : 10000 / Def : 100 / Mdef : 20 / Flee 50.
[Level 6] : Atk : 1200 / MaxHP : 12000 / Def : 120 / Mdef : 24 / Flee 60.
[Level 7] : Atk : 1400 / MaxHP : 14000 / Def : 140 / Mdef : 28 / Flee 70.
[Level 8] : Atk : 1600 / MaxHP : 16000 / Def : 160 / Mdef : 32 / Flee 80.
[Level 9] : Atk : 1800 / MaxHP : 18000 / Def : 180 / Mdef : 36 / Flee 90.
[Level 10] : Atk : 2000 / MaxHP : 20000 / Def : 200 / Mdef : 40 / Flee 100.


The Whole Protection
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Bionic Pharmacy level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้
ฟื้น AP : 20
คำบรรยาย : เคลือบอุปกรณ์สวมใส่ของผู้ใช้และสมาชิกในปาร์ตี้ที่อยู่รอบ ๆ ด้วยยาเคลือบ ป้องกันการโดนปลดหรือโดนทำลาย
ใช้ Advanced Coating Potion 3 ea
_
[Level 1] : ระยะเวลา : 60 วินาที / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 2] : ระยะเวลา : 90 วินาที / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 3] : ระยะเวลา : 120 วินาที / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 4] : ระยะเวลา : 150 วินาที / ระยะแสดงผล : 31 x 31 ช่อง
[Level 5] : ระยะเวลา : 180 วินาที / ระยะแสดงผล : 31 x 31 ช่อง


Full Shadow Protection
เลเวลสูงสุด : 4
สกิลทางผ่าน :  Bionic Pharmacy level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเองและพวกเดียวกัน
ฟื้น AP : 2 (เลเวล 1~2), 3 (เลเวล 3~4)
คำบรรยาย : เคลือบอุปกรณ์ shadow ของเป้าหมายด้วยยาเคลือบ ป้องกันการโดนปลดหรือโดนทำลาย

ใช้ Advanced Coating Potion 1 ea
_
[Level 1] : ระยะเวลา : 30 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา : 40 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา : 50 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา : 60 วินาที


Acidified Zone Water
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Acidified Zone Wind level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 4 (เลเวล 1~3), 5 (เลเวล 4~5)
คำบรรยาย : สร้างความเสียหายทางกายภาพธาตุน้ำต่อเป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายหากโจมตีใส่ผู้เล่น พื้นกรดจะปรากฎขึ้นตรงจุดที่ผู้เล่นคนนั้นโดนโจมตีใช้ Icicle Acid Bottle 2 ea เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 250% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 500% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 750% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 1000% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 1250% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Acidified Zone Ground
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Bionic Mastery level 3, Bionic Pharmacy level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 4 (เลเวล 1~3), 5 (เลเวล 4~5)
คำบรรยาย : สร้างความเสียหายทางกายภาพธาตุดินต่อเป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายหากโจมตีใส่ผู้เล่น พื้นกรดจะปรากฎขึ้นตรงจุดที่ผู้เล่นคนนั้นโดนโจมตีใช้ Earth Acid Bottle 2 ea เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 250% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 500% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 750% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 1000% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 1250% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Acidified Zone Wind
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Bionic Mastery level 3, Bionic Pharmacy level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 4 (เลเวล 1~3), 5 (เลเวล 4~5)
คำบรรยาย : สร้างความเสียหายทางกายภาพธาตุลมต่อเป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายหากโจมตีใส่ผู้เล่น พื้นกรดจะปรากฎ

ขึ้นตรงจุดที่ผู้เล่นคนนั้นโดนโจมตีใช้ Gale Acid Bottle 2 ea เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 250% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 500% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 750% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 1000% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 1250% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Acidified Zone Fire
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Acidified Zone Ground level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 4 (เลเวล 1~3), 5 (เลเวล 4~5)
คำบรรยาย : สร้างความเสียหายทางกายภาพธาตุไฟต่อเป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายหากโจมตีใส่ผู้เล่น พื้นกรดจะปรากฎ

ขึ้นตรงจุดที่ผู้เล่นคนนั้นโดนโจมตี
ใช้ Flame Acid Bottle 2 ea เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 250% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 500% Atk / ระยะแสดงผล : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 750% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 1000% Atk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 1250% Atk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Wooden Warrior
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Creeper level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : อัญเชิญ
เป้าหมาย : ตัวเอง
ฟื้น AP : 20
คำบรรยาย : เรียก Wooden Warrior ออกมาสามารถมี Wooden Warrior ได้แค่ 1 ตัวในเวลาเดียวกันขณะที่ Wooden Warrior

ถูกเรียกออกมานั้น จะเพิ่มความแรงของสกิล Cart Tornado และ Cart Cannon ใช้ Greater Plant Bottle 2 ea
_
[Level 1] : ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา : 180 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา : 240 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา : 300 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา : 360 วินาที


Wooden Fairy
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Creeper level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : อัญเชิญ
เป้าหมาย : ตัวเอง
ฟื้น AP : 20
คำบรรยาย : เรียก Wooden Fairy ออกมาสามารถมี Wooden Fairy ได้แค่ 1 ตัวในเวลาเดียวกันขณะที่ Wooden Fairy

ถูกเรียกออกมานั้น จะเพิ่มความแรงของสกิล Spore Explosion ใช้ Greater Plant Bottle 2 ea
_
[Level 1] : ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา : 180 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา : 240 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา : 300 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา : 360 วินาที


Creeper
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Bionic Mastery level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : อัญเชิญ
เป้าหมาย : ตัวเอง
ฟื้น AP : 10
คำบรรยาย : เรียกอสูรเถาวัลย์ออกมาสามารถมีเถาวัลย์ได้แค่ 1 ต้นในเวลาเดียวกัน ใช้ Greater Plant Bottle 1 ea
_
[Level 1] : ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา : 180 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา : 240 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา : 300 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา : 360 วินาที


Research Report
เลเวลสูงสุด : 1
สกิลทางผ่าน :  Acidified Zone Fire level 3, Acidified Zone Water level 3
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเอง
ใช้ AP : 100
คำบรรยาย : เตรียมและนำเสนอรายงานเกี่ยวกับงานวิจัยของผู้ใช้เพิ่มพลังโจมตีของสกิลกลุ่ม Acid และเพิ่มพลังโจมตีต่อมอนสเตอร์

เผ่าไร้รูปร่างและเผ่าพืชเพิ่มความแรงของสกิลกลุ่ม Acid ขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า POW ของผู้ใช้
_
[Level 1] : เพิ่มพลังโจมตีของสกิลกลุ่ม Acid ขึ้น 50% / ลดจำนวนวัตถุดิบในการใช้สกิลลง 1 ea.


Hell Tree
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Wooden Fairy level 3, Wooden Warrior level 3
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : อัญเชิญ
เป้าหมาย : ตัวเอง
ใช้ AP : 100
คำบรรยาย : เรียก Hell Tree ออกมาสามารถมี Hell Tree ได้แค่ 1 ต้นในเวลาเดียวกันใช้ Greater Plant Bottle 3 ea
_
[Level 1] : ระยะเวลา : 60 วินาที
[Level 2] : ระยะเวลา : 90 วินาที
[Level 3] : ระยะเวลา : 120 วินาที
[Level 4] : ระยะเวลา : 150 วินาที
[Level 5] : ระยะเวลา : 180 วินาที

Troubadour & Trouvere

Troubadour & Trouvere

Troubadour-Trouvre-All.png

Stage Manner
เลเวลสูงสุด : 5
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เพิ่ม AP ที่ได้รับจากการใช้สกิลโจมตีของ Troubadour และ Trouvere และเพิ่มผลของสกิลเพลงบางสกิลเมื่อ

ถือเครื่องดนตรี ธนูหรือแส้ เพิ่มค่า P.Atk และ S.Matk
_
[Level 1] : เพิ่มค่า P.Atk และ S.Matk : 3
[Level 2] : เพิ่มค่า P.Atk และ S.Matk : 6
[Level 3] : เพิ่มค่า P.Atk และ S.Matk : 9
[Level 4] : เพิ่มค่า P.Atk และ S.Matk : 12
[Level 5] : เพิ่มค่า P.Atk และ S.Matk : 15


Retrospection
เลเวลสูงสุด : 1
สกิลทางผ่าน :  Stage Manner level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : สนับสนุน
เป้าหมาย : ตัวเอง
คำบรรยาย : เล่นเพลงล่าสุดที่เพิ่งเล่นไปเพลงที่เล่นซ้ำนี้ จะใช้ SP น้อยลง 30% และได้ AP มากกว่าปกติ 1.5 เท่า
_
[Level 1] : เล่นเพลงล่าสุดที่เพิ่งเล่นไป


Mystic Symphony
เลเวลสูงสุด : 1
สกิลทางผ่าน :  Metallic Fury level 1, Rose Blossom level 5
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเอง
ใช้ AP : 100
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือเครื่องดนตรี ธนูหรือแส้เท่านั้นผู้ใช้จะได้ buff ที่เพิ่มพลังโจมตีของสกิล

Sound Blend, Rhythm Shooting และ Rose blossom ขึ้น 40% เป็นเวลา 60 วินาทีเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพและ

เวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่าสัตว์น้ำหรือเผ่ากึ่งมนุษย์ในระยะเวลาของสกิล
_
[Level 1] : เพิ่มพลังโจมตีของสกิล Sound Blend, Rhythm Shooting และ Rose blossom


Sonata Of Kvasir
เลเวลสูงสุด : 1
สกิลทางผ่าน :  Capriccio of Loki level 1, Requiem of Niflheim level 1
ประเภท : กดใช้ (AP)
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเอง
ใช้ AP : 100
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือเครื่องดนตรี ธนูหรือแส้เท่านั้นผู้ใช้จะสามารถเล่นเพลงคู่ด้วยตัวคนเดียวได้เป็น

ระยะเวลา 60 วินาทีสามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่ออยู่ในปาร์ตี้เท่านั้น
_
[Level 1] : สามารถเล่นเพลงคู่คนเดียวได้


Rose Blossom
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Rhythm Shooting level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 5
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือเครื่องดนตรี ธนูหรือแส้เท่านั้นติดเมล็ดดอกไม้ไว้ที่ลูกธนูและยิงไปยังเป้าหมาย

สร้างความเสียทางกายภาพระยะไกลหลังจากนั้นไม่นาน ดอกไม้จะบานออก สร้างความเสียทางกายภาพระยะไกลอีกชุดต่อเป้าหมาย

และศัตรูที่อยู่รอบ ๆ เป้าหมายเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้หากเรียนสกิล Stage Manner มาแล้ว ค่า CON

ของผู้ใช้จะมีผลกับความแรงของสกิลนี้ด้วยใช้ลูกธนูที่ใส่อยู่ 1 ดอก
_
[Level 1] : 500% Atk / ระยะแสดงผลของความเสียหายที่เพิ่มขึ้นมา : 3 x 3 ช่อง
[Level 2] : 1000% Atk / ระยะแสดงผลของความเสียหายที่เพิ่มขึ้นมา : 3 x 3 ช่อง
[Level 3] : 1500% Atk / ระยะแสดงผลของความเสียหายที่เพิ่มขึ้นมา : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 2000% Atk / ระยะแสดงผลของความเสียหายที่เพิ่มขึ้นมา : 5 x 5 ช่อง
[Level 5] : 2500% Atk / ระยะแสดงผลของความเสียหายที่เพิ่มขึ้นมา : 7 x 7 ช่อง


Rhythm Shooting
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Rhythm Shooting level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : กายภาพระยะไกล
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 1 (เลเวล 1~3), 2 (เลเวล 4~5)
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือเครื่องดนตรี ธนูหรือแส้เท่านั้นยิงลูกธนูไปยังเป้าหมาย สร้างความเสียทางกายภาพ

ระยะไกล 3 ครั้งเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้หากเรียนสกิล Stage Manner มาแล้ว ค่า CON ของผู้ใช้จะมี

ผลกับความแรงของสกิลนี้ด้วยใช้ลูกธนูที่ใส่อยู่ 1 ดอก
_
[Level 1] : 120% Atk.
[Level 2] : 240% Atk.
[Level 3] : 360% Atk.
[Level 4] : 480% Atk.
[Level 5] : 600% Atk.


Metallic Fury
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Sound Blend level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 4 (เลเวล 1~3), 5 (เลเวล 4~5)
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือเครื่องดนตรีหรือแส้เท่านั้นยิงธนูที่มีพลังเสียงประจุไว้ไปยังเป้าหมาย หากเป้าหมายมีสถานะ

brand อยู่ จะเพิ่มจำนวนฮิตสูงสุดที่ 5 ฮิต ธาตุของสกิลขึ้นอยู่กับธาตุของลูกธนูที่ใส่อยู่เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวล

ของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้ใช้ลูกธนูที่ใส่อยู่ 1 ดอก
_
[Level 1] : 600% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 2] : 1200% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 3] : 1800% Matk / ระยะแสดงผล : 5 x 5 ช่อง
[Level 4] : 2400% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง
[Level 5] : 3000% Matk / ระยะแสดงผล : 7 x 7 ช่อง


Sound Blend
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Metallic Sound level 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : เวทมนตร์
เป้าหมาย : 1 เป้าหมาย
ฟื้น AP : 2 (เลเวล 1~3), 3 (เลเวล 4~5)
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือเครื่องดนตรีหรือแส้เท่านั้นใช้เวทแห่งเสียงใส่เป้าหมาย ทำให้เป้าหมายติดสถานะ brand
ระยะเวลาของ brand เพิ่มขึ้นตามเลเวลของสกิลเมื่อถึงเวลาที่กำหนด brand จะระเบิด สร้างความเสียหายใส่เป้าหมาย ธาตุของ

สกิลขึ้นอยู่กับธาตุของลูกธนูที่ใส่อยู่เป้าหมายที่โดน brand จะได้รับความเสียหายจากสกิล Reverberation, Metallic Sound,

Rose Blossom และ Rhythm Shooting แรงขึ้นเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นอีกตามเลเวลของผู้ใช้และค่า SPL ของผู้ใช้
_
[Level 1] : 120% Matk / ระยะเวลา : 10 วินาที
[Level 2] : 240% Matk / ระยะเวลา : 10 วินาที
[Level 3] : 360% Matk / ระยะเวลา : 15 วินาที
[Level 4] : 180% Matk / ระยะเวลา : 15 วินาที
[Level 5] : 600% Matk / ระยะเวลา : 20 วินาที


Geffenia Nocturne
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Stage Manner level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Debuff
เป้าหมาย : ศัตรูในระยะ
ฟื้น AP : 20
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือเครื่องดนตรีหรือแส้เท่านั้นมีโอกาสลดค่า magical resistance ของมอนสเตอร์ธรรมดาและ

ผู้เล่นที่เป็นศัตรูในระยะรอบ ๆ ตัวผู้ใช้เป็นเวลา 30 วินาทีเพิ่มผลของสกิล หากมี Troubadour หรือ Trouvere ที่อยู่ในปาร์ตี้เดียว

กันและอยู่ในหน้าจอของผู้ใช้ใช้ Neck Protection Candy 1 ea
_
[Level 1] : ลดค่า magical resistance / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 2] : ลดค่า magical resistance / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 3] : ลดค่า magical resistance / ระยะแสดงผล : 17 x 17 ช่อง
[Level 4] : ลดค่า magical resistance / ระยะแสดงผล : 21 x 21 ช่อง
[Level 5] : ลดค่า magical resistance / ระยะแสดงผล : 23 x 23 ช่อง


Capriccio of Loki
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Serenade Of Jawaii level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Debuff
เป้าหมาย : ศัตรูในระยะ
ฟื้น AP : 20
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือเครื่องดนตรีหรือแส้เท่านั้นมีโอกาสทำให้ผู้เล่นที่เป็นศัตรูในระยะรอบ ๆ ตัวผู้ใช้

ติดสถานะ unlucky และ confusionเพิ่มโอกาสสำเร็จ หากมี Troubadour หรือ Trouvere ที่อยู่ในปาร์ตี้เดียวกันและอยู่ในหน้าจอ

ของผู้ใช้สามารถใช้ได้ในเขต PVP เท่านั้นใช้ Neck Protection Candy 1 ea
_
[Level 1] : ทำให้ศัตรูติดสถานะ unlucky และ confusion / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 2] : ทำให้ศัตรูติดสถานะ unlucky และ confusion / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 3] : ทำให้ศัตรูติดสถานะ unlucky และ confusion / ระยะแสดงผล : 17 x 17 ช่อง
[Level 4] : ทำให้ศัตรูติดสถานะ unlucky และ confusion / ระยะแสดงผล : 21 x 21 ช่อง
[Level 5] : ทำให้ศัตรูติดสถานะ unlucky และ confusion / ระยะแสดงผล : 23 x 23 ช่อง


Rhapsody of Mineworker
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Stage Manner level 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Debuff
เป้าหมาย : ศัตรูในระยะ
ฟื้น AP : 20
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือเครื่องดนตรีหรือแส้เท่านั้นมีโอกาสลดค่า physical resistance ของมอนสเตอร์ธรรมดา

และผู้เล่นที่เป็นศัตรูในระยะรอบ ๆ ตัวผู้ใช้เป็นเวลา 30 วินาทีเพิ่มผลของสกิล หากมี Troubadour หรือ Trouvere

ที่อยู่ในปาร์ตี้เดียวกันและอยู่ในหน้าจอของผู้ใช้ใช้ Neck Protection Candy 1 ea
_
[Level 1] : ลดค่า physical resistance / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 2] : ลดค่า physical resistance / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 3] : ลดค่า physical resistance / ระยะแสดงผล : 17 x 17 ช่อง
[Level 4] : ลดค่า physical resistance / ระยะแสดงผล : 21 x 21 ช่อง
[Level 5] : ลดค่า physical resistance / ระยะแสดงผล : 23 x 23 ช่อง


Musical Interlude
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Rhapsody of Mineworker level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ผู้ใช้และสมาชิกในปาร์ตี้
ฟื้น AP : 10
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือเครื่องดนตรีหรือแส้เท่านั้นเพิ่มค่า physical resistance ของผู้ใช้และสมาชิกในปาร์ตี้

ในระยะรอบ ๆ ตัวผู้ใช้เป็นเวลา 180 วินาทีเพิ่มผลของสกิล หากมี Troubadour หรือ Trouvere ที่อยู่ในปาร์ตี้เดียวกันและ

อยู่ในหน้าจอของผู้ใช้ใช้ Neck Protection Candy 1 ea
_
[Level 1] : เพิ่มค่า physical resistance : 10 / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 2] : เพิ่มค่า physical resistance : 15 / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 3] : เพิ่มค่า physical resistance : 20 / ระยะแสดงผล : 17 x 17 ช่อง
[Level 4] : เพิ่มค่า physical resistance : 25 / ระยะแสดงผล : 21 x 21 ช่อง
[Level 5] : เพิ่มค่า physical resistance : 30 / ระยะแสดงผล : 23 x 23 ช่อง


Serenade Of Jawaii
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Geffenia Nocturn level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ผู้ใช้และสมาชิกในปาร์ตี้
ฟื้น AP : 10
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือเครื่องดนตรีหรือแส้เท่านั้นเพิ่มค่า S.Matk และความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้ใช้และ

สมาชิกในปาร์ตี้ในระยะรอบ ๆ ตัวผู้ใช้เป็นเวลา 180 วินาทีเพิ่มผลของสกิล หากมี Troubadour หรือ Trouvere ที่อยู่ในปาร์ตี้

เดียวกันและอยู่ในหน้าจอของผู้ใช้ใช้ Neck Protection Candy 1 ea
_
[Level 1] : เพิ่มค่า S.Matk : 3 / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 2] : เพิ่มค่า S.Matk : 6 / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 3] : เพิ่มค่า S.Matk : 9 / ระยะแสดงผล : 17 x 17 ช่อง
[Level 4] : เพิ่มค่า S.Matk : 12 / ระยะแสดงผล : 21 x 21 ช่อง
[Level 5] : เพิ่มค่า S.Matk : 15 / ระยะแสดงผล : 23 x 23 ช่อง


Requiem of Niflheim
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Musical Interlude level 1, March of Prontera level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Debuff
เป้าหมาย : ศัตรูในระยะ
ฟื้น AP : 20
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือเครื่องดนตรีหรือแส้เท่านั้นมีโอกาสทำให้ผู้เล่นที่เป็นศัตรูในระยะรอบ ๆ

ตัวผู้ใช้ติดสถานะ gloom และ curseเพิ่มโอกาสสำเร็จ หากมี Troubadour หรือ Trouvere ที่อยู่ในปาร์ตี้เดียวกันและอยู่ในหน้าจอ

ของผู้ใช้สามารถใช้ได้ในเขต PVP เท่านั้นใช้ Neck Protection Candy 1 ea
_
[Level 1] : ทำให้ศัตรูติดสถานะ gloom และ curse / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 2] : ทำให้ศัตรูติดสถานะ gloom และ curse / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 3] : ทำให้ศัตรูติดสถานะ gloom และ curse / ระยะแสดงผล : 17 x 17 ช่อง
[Level 4] : ทำให้ศัตรูติดสถานะ gloom และ curse / ระยะแสดงผล : 21 x 21 ช่อง
[Level 5] : ทำให้ศัตรูติดสถานะ gloom และ curse / ระยะแสดงผล : 23 x 23 ช่อง


March of Prontera
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน :  Rhapsody of Mineworker level 1
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ผู้ใช้และสมาชิกในปาร์ตี้
ฟื้น AP : 10
คำบรรยาย : สามารถใช้สกิลนี้ได้เมื่อถือเครื่องดนตรีหรือแส้เท่านั้นเพิ่มค่า P.Atk และความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้ใช้และสมาชิก

ในปาร์ตี้ในระยะรอบ ๆ ตัวผู้ใช้เป็นเวลา 180 วินาทีเพิ่มผลของสกิล หากมี Troubadour หรือ Trouvere ที่อยู่ในปาร์ตี้เดียวกัน

และอยู่ในหน้าจอของผู้ใช้ใช้ Neck Protection Candy 1 ea
_
[Level 1] : เพิ่มค่า P.Atk : 3 / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 2] : เพิ่มค่า P.Atk : 6 / ระยะแสดงผล : 15 x 15 ช่อง
[Level 3] : เพิ่มค่า P.Atk : 9 / ระยะแสดงผล : 17 x 17 ช่อง
[Level 4] : เพิ่มค่า P.Atk : 12 / ระยะแสดงผล : 21 x 21 ช่อง
[Level 5] : เพิ่มค่า P.Atk : 15 / ระยะแสดงผล : 23 x 23 ช่อง

Elemental Master

Elemental Master

Elemental-Master-All.png

Magic Book Mastery
เลเวลสูงสุด : 10
ประเภท : ติดตัว
คำบรรยาย : เมื่อเตรียมหนังสือ จะเพิ่มความเสียหายทางเวทมนตร์ น้ำ ลม ดิน ไฟ และพิษ
_
[ระดับ 1] : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ของน้ำ ลม ดิน ไฟ และพิษ 1%
[ระดับ 2] : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ของน้ำ ลม ดิน ไฟ และพิษ 2%
[ระดับ 3] : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ของน้ำ ลม ดิน ไฟ และพิษ 3%
[ระดับ 4] : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ของน้ำ ลม ดิน ไฟ และพิษ 4%
[ระดับ 5] : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ของน้ำ ลม ดิน ไฟ และพิษ 5%
[ระดับ 6] : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ของน้ำ ลม ดิน ไฟ และพิษ 6%
[ระดับ 7] : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ของน้ำ ลม ดิน ไฟ และพิษ 7%
[ระดับ 8] : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ของน้ำ ลม ดิน ไฟ และพิษ 8%
[ระดับ 9] : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ของน้ำ ลม ดิน ไฟ และพิษ 9%
[ระดับ 10] : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ของน้ำ ลม ดิน ไฟ และพิษ 10%


Spell Enchanting

เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Magic Book Mastery ระดับ 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้
คำบรรยาย : ให้บัฟที่เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ลักษณะเฉพาะตลอดระยะเวลาของสกิล
_
[Level 1] : เพิ่ม S.Matk : 4 / ระยะเวลาของสกิล : 80 วินาที
[ระดับ 2] : เพิ่ม S.Matk : 8 / ระยะเวลาของสกิล : 120 วินาที
[ระดับ 3] : เพิ่ม S.Matk : 12 / ระยะเวลาของสกิล : 160 วินาที
[ระดับ 4] : เพิ่ม S.Matk : 16 / ระยะเวลาของสกิล : 200 วินาที
[ระดับ 5] : เพิ่ม S.Matk : 20 / ระยะเวลาของสกิล : 240 วินาที


Activity Burn

เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Spell Enchanting ระดับ 3
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Special
เป้าหมาย: เป้าหมายเดียว

คำบรรยาย : มีโอกาสทำให้ AP ของเป้าหมายหมดใช้ได้เฉพาะในโหมด PVP และ War of Emperium
_
[ระดับ 1] : ดูดพลัง AP : 20 / โอกาสสำเร็จ : 30%
[ระดับ 2] : ดูดพลัง AP : 30 / โอกาสสำเร็จ : 40%
[ระดับ 3] : ดูดพลัง AP : 50 / โอกาสสำเร็จ : 50%
[ระดับ 4] : ดูดพลัง AP : 60 / โอกาสสำเร็จ : 60%
[ระดับ 5] : ดูดพลัง AP : 70 / โอกาสสำเร็จ : 70%


Increasing Activity
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Activity Burn ระดับ 5
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Buff
เป้าหมาย : สมาชิกในปาร์ตี้ยกเว้นตัวเอง
AP : 50

คำบรรยาย : ฟื้นฟู AP ของเป้าหมายเป็นค่า AP ของผู้ใช้ 50
_
[ระดับ 1] : ฟื้นฟู AP : 10
[ระดับ 2] : ฟื้นฟู AP : 20
[ระดับ 3] : ฟื้นฟู AP : 30
[ระดับ 4] : ฟื้นฟู AP : 40
[ระดับ 5] : ฟื้นฟู AP : 50


Diamond Storm
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Magic Book Mastery ระดับ 2
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Magic
เป้าหมาย : เป้าหมายภาคพื้นดิน 1 ช่อง
ฟื้นฟู AP : 5

คำบรรยาย : ร่ายพายุน้ำแข็งบนพื้นหนึ่งช่องเพื่อสร้างความเสียหายเวทย์มนต์แก่เป้าหมายทั้งหมดภายใน 9 x 9 ช่องของช่วงสกิล
มีโอกาสสร้างสถานะ [quench] ให้กับเป้าหมายสร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับระดับพื้นฐานของผู้ใช้และ SPLสร้างความเสียหาย

มากขึ้นหากเรียกวิญญาณแห่งน้ำ Diluvio
_
[ระดับ 1] : 1250% Matk / 5250% Matk (วิญญาณธาตุ) / โอกาสในการสร้าง: 50%
[ระดับ 2] : 2500% Matk / 7000% Matk (วิญญาณธาตุ) / โอกาสในการสร้าง : 60%
[ระดับ 3] : 3750% Matk / 8750% Matk (วิญญาณธาตุ) / โอกาสในการสร้าง: 70%
[ระดับ 4] : 5000% Matk / 10500% Matk (จิตวิญญาณธาตุ) / โอกาสในการสร้าง: 80%
[ระดับ 5] : 6250% Matk / 12250% Matk (จิตวิญญาณธาตุ) / โอกาสในการสร้าง : 90%


Lightning Land
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Magic Book Mastery ระดับ 2
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Magic
เป้าหมาย : เป้าหมายภาคพื้นดิน 1 ช่อง
ฟื้นฟู AP : 5

คำบรรยาย : วางกระแสไฟฟ้าบนช่องพื้นหนึ่งเพื่อสร้างความเสียหายทางเวทมนตร์ เป้าหมายทั้งหมดภายใน
ระยะทักษะ 9 x 9

ช่องทุกๆ 0.3 วินาที เป็นเวลา 3 วินาทีมีโอกาสสร้างสถานะ [torrent] ให้กับเป้าหมายสร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับระดับ

พื้นฐานของผู้ใช้และ SPL สร้างความเสียหายมากขึ้นหากเรียกวิญญาณแห่งลม Procella
_
[ระดับ 1] : 400% Matk / 800% Matk (วิญญาณธาตุ) / โอกาสในการสร้าง : 20%
[ระดับ 2] : 800% Matk / 1600% Matk (วิญญาณธาตุ) / โอกาสในการสร้าง : 30%
[ระดับ 3] : 1200% Matk / 2400% Matk (วิญญาณธาตุ) / โอกาสในการสร้าง : 40%
[ระดับ 4] : 1600% Matk / 3200% Matk (วิญญาณธาตุ) / โอกาสในการสร้าง : 50%
[ระดับ 5] : 2000% Matk / 4000% Matk (วิญญาณธาตุ) / โอกาสในการสร้าง : 60%.


Venom Swamp
เลเวลสูงสุด : 5
สกิลทางผ่าน : Magic Book Mastery ระดับ 2
ประเภท : กดใช้
รูปแบบ : Magic
เป้าหมาย : 1 ช่องเป้าหมายภาคพื้นดิน
ฟื้นฟู AP : 5
คำอธิบาย : สร้างสนามพิษบนช่องพื้นดินหนึ่งช่องเพื่อสร้างความเสียหายทางเวทมนตร์แก่เป้าหมายทั้งหมดภายในระยะทักษะ 9 x 9

ทุก 0.3 วินาทีเป็นเวลา 3 วินาที มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ [พิษรุนแรง] สร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับระดับพื้นฐานของผู้ใช้และ SPL สร้างความเสียหายมากขึ้นหากเรียกวิญญาณพิษ Serpens

_

[ระดับ 1] : 400% Matk / 800% Matk (วิญญาณธาตุ) / โอกาสติดพิษรุนแรง : 20%
[ระดับ 2] : 800% Matk / 1600% Matk (วิญญาณธาตุ) / โอกาสติดพิษรุนแรง : 30%
[ระดับ 3] : 1200% Matk / 2400% Matk (วิญญาณธาตุ) / โอกาสติดพิษรุนแรง : 40%
[ระดับ 4] : 1600% Matk / 3200% Matk (ธาตุวิญญาณ) / โอกาสติดพิษรุนแรง : 50%
[ระดับ 5] : 2000% Matk / 4000% Matk (วิญญาณธาตุ) / โอกาสติดพิษรุนแรง : 60%

High elemental spirit skills

Fire spirit "Ardor"

Passive effects : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ธาตุไฟของผู้เรียก 10% เพิ่มความเสียหาย Conflagration 30%

Flame Technique [Spirit Control ระดับ 1 : โหมดพาสซีฟ]
1. เพิ่มความเสียหาย Fire Bolt ของผู้เรียก 100%

2. มีโอกาส 7% ที่จะร่าย Fire Bolt ระดับ 1 โดยอัตโนมัติเมื่อผู้เรียกสร้างความเสียหายทางกายภาพปกติ

ถ้าซัมมอนเนอร์มีเลเวลสกิลสูงกว่า เลเวลนั้นจะถูกร่ายแทน
3. มอบคุณสมบัติ Psychic Wave ให้ยิง

Flame Armor [Spirit Control ระดับ 2 : โหมดป้องกัน]
1. เสริมเกราะของซัมมอนเนอร์ด้วยคุณสมบัติไฟ
2. ลดความเสียหายที่ได้รับจากธาตุไฟ 100% เพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากธาตุน้ำ 30%

Flame Rock [Spirit Control ระดับ 3 : โหมดโจมตี]
1. สร้างการยั่วยุบน 7 x 7 ช่องรอบๆ เป้าหมายและ Ardor สร้าง 2400% Matk เป็นคุณสมบัติไฟที่ไม่สนใจการป้องกันเวทย์มนตร์ของเป้าหมายต่อศัตรูที่อยู่ในขอบเขตสกิล
สร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับระดับพื้นฐานของผู้เรียกWater Spirit "Diluvio"

Passive effects : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์น้ำของผู้เรียก 10% เพิ่มความเสียหาย Diamond Storm 30%

Cold Force [Spirit Control ระดับ 1: โหมดพาสซีฟ]
1. เพิ่มความเสียหายของ Cold Bolt ของผู้เรียก 100%
2. มีโอกาส 7% ที่จะร่าย Cold Bolt ระดับ 1 โดยอัตโนมัติเมื่อผู้เรียกสร้างความเสียหายทางกายภาพปกติ

ถ้าซัมมอนเนอร์มีเลเวลสกิลสูงกว่า เลเวลนั้นจะถูกร่ายแทน
3. มอบคุณสมบัติ Psychic Wave ลงไปในน้ำ

Crystal Armor [Spirit Control ระดับ 2 : โหมดป้องกัน]
1. เสริมเกราะของซัมมอนเนอร์ด้วยคุณสมบัติน้ำ
2. ลดความเสียหายที่ได้รับจากธาตุน้ำ 100% เพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากธาตุลม 30%

Age of Ice [Spirit Control ระดับ 3 : โหมดโจมตี]
1. สร้างพายุน้ำแข็งบนช่อง 11 x 11 รอบ ๆ Diluvio สร้าง Matk 3700% เป็นคุณสมบัติน้ำที่ไม่สนใจการป้องกันเวทย์มนตร์ของเป้าหมายต่อศัตรูที่อยู่ในระยะสกิล
ความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับระดับพื้นฐานของผู้เรียก


Wind Spirit "Procella"
Passive effects : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ของลมของผู้เรียก 10% เพิ่มความเสียหาย Lightning Land 30%

Grace Breeze [Spirit Control ระดับ 1: โหมดพาสซีฟ]
1. เพิ่มความเสียหาย Lightning Bolt ของซัมมอนเนอร์ 100%
2. มีโอกาส 7% ที่จะร่าย Lightning Bolt ระดับ 1 โดยอัตโนมัติเมื่อผู้เรียกสร้างความเสียหายทางกายภาพปกติ

ถ้าซัมมอนเนอร์มีเลเวลสกิลสูงกว่า เลเวลนั้นจะถูกร่ายแทน
3. มอบคุณสมบัติ Psychic Wave ให้

Eye of Storm [Spirit Control ระดับ 2 : โหมดป้องกัน]
1. เสริมเกราะของซัมมอนเนอร์ด้วยคุณสมบัติลม
2. ลดความเสียหายที่ได้รับจากธาตุลม 100% เพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากธาตุดิน 30%

Storm Wind [Spirit Control ระดับ 3 : โหมดโจมตี]
1. สร้างลมแรงบนช่อง 5 x 5 ช่องรอบๆ เป้าหมายและ Procella สร้างความเสียหาย 2600% Matk เป็นคุณสมบัติลมที่ไม่สนใจการป้องกันเวทย์มนตร์ของเป้าหมายต่อศัตรูที่อยู่ในระยะสกิล
ความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับระดับพื้นฐานของผู้เรียก


Earth Spirit "Terremotus"
Passive effects : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ดินของผู้เรียก 10% เพิ่มความเสียหาย Terra Drive 30%

Earth Care [Spirit Control ระดับ 1: โหมดพาสซีฟ]
1. เพิ่มความเสียหายของ Earth Spike ของผู้เรียก 80%
2. มีโอกาส 7% ที่จะร่าย Earth Spike ระดับ 1 โดยอัตโนมัติเมื่อผู้เรียกสร้างความเสียหายทางกายภาพปกติ

ถ้าซัมมอนเนอร์มีเลเวลสกิลสูงกว่า เลเวลนั้นจะถูกร่ายแทน
3. มอบคุณสมบัติ Psychic Wave ให้กับแผ่นดิน

Strong Protection [Spirit Control ระดับ 2 : โหมดป้องกัน]
1. เสริมเกราะของซัมมอนเนอร์ด้วยคุณสมบัติดิน
2. ลดความเสียหายที่ได้รับจากธาตุดิน 100% เพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากธาตุไฟ 30%

Avalanche [Spirit Control ระดับ 3 : โหมดโจมตี]
1. สร้างหอกหินแข็งบนช่อง 9 x 9 รอบ ๆ เป้าหมาย สร้างความเสียหาย 450% Matk เป็นสมบัติดินเป็นเวลา 7 ครั้ง โดยไม่สนใจการป้องกันเวทย์มนตร์ของเป้าหมายต่อศัตรูที่อยู่ในระยะสกิล
สร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับระดับพื้นฐานของผู้เรียก


Poison Spirit "Serpens"
Passive effects : เพิ่มความเสียหายเวทย์มนต์ของคุณสมบัติพิษของผู้เรียก 10% เพิ่มความเสียหาย Venom Swamp 30%

Deep Poisoning [การควบคุมวิญญาณระดับ 1: โหมดพาสซีฟ]
1. เพิ่มความเสียหาย Killing Cloud ของผู้เรียก 50%
2. มีโอกาส 7% ที่จะร่าย Poison Burst ระดับ 1 โดยอัตโนมัติเมื่อผู้เรียกสร้างความเสียหายทางกายภาพปกติ

ถ้าซัมมอนเนอร์มีเลเวลสกิลสูงกว่า เลเวลนั้นจะถูกร่ายแทน
3. มอบคุณสมบัติ Psychic Wave ให้เป็นพิษ

Poison Shield [ระดับการควบคุมวิญญาณ 2: โหมดป้องกัน]
1. เสริมเกราะของผู้อัญเชิญด้วยคุณสมบัติพิษ
2. ลดความเสียหายที่ได้รับจากพิษ 100% เพิ่มความเสียหายที่ได้รับจากสมบัติศักดิ์สิทธิ์ 30%

พิษร้ายแรง [การควบคุมวิญญาณระดับ 3: โหมดโจมตี]
1. สร้างพิษบนช่อง 9 x 9 รอบ ๆ เป้าหมาย สร้างความเสียหาย 700% Matk เป็นคุณสมบัติพิษเป็นเวลา 5 ครั้ง โดยไม่สนใจการป้องกันเวทย์มนตร์ของเป้าหมายต่อศัตรูที่อยู่ในระยะสกิล
สร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับระดับพื้นฐานของผู้เรียก

bottom of page